Сезонність функціонування туристичного ринку

Функціонування туристичного ринку і пов'язаних з ним підприємств туристичної індустрії піддається різким сезонним коливанням попиту на туристичний продукт.

Під сезонністю розуміється стійка закономірність внутрішньорічної динаміки того чи іншого явища, що виявляється у підвищеннях чи зниженнях рівнів того чи іншого показника протягом ряду років.

Виробничо-обслуговуючий процес туризму має яскраво виражену залежність від сезонних коливань.

Вивчення сезонності в туризмі дозволяє: визначити ступінь впливу природно-кліматичних умов на формування туристичного потоку; установити тривалість туристичного сезону; розкрити фактори, що обумовлюють сезонність у туризмі; визначити економічні наслідки сезонності на рівні регіону і туристичної фірми; розробити комплекс заходів щодо зниження сезонної нерівномірності в обслуговуванні туристів.

Сезонність у туризмі характеризується наступними ознаками:

· період максимальної інтенсивності туристичного потоку називається головним туристичним сезоном;

· туристичний регіон, туристична фірма в залежності від розвитку виду туризму можуть мати один чи кілька туристичних сезонів;

· розвинуті в туристичному відношенні країни, регіони, центри, фірми мають більш тривалий головний туристичний сезон, а інтенсивність туристичного потоку не має яскраво вираженої сезонної нерівномірності, тобто значні сезонні коливання характерні для невисокого рівня розвитку туристичної пропозиції;

· сезонні коливання в туризмі різні для окремих видів туризму за часом.

Сезонність у туризмі визначається цілим рядом факторів:

· природно-кліматичних - кількість і якість специфічних благ для розвитку спортивного, оздоровчого, пізнавального й іншого видів туризму;

· економічних - структура споживання товарів і послуг, формування платоспроможності попиту за допомогою пропозиції;

· соціальних - наявність вільного часу;

· демографічних - диференційований попит за статевовіковим складом й інших ознаках;

· психологічних - традиції, мода, наслідування;

· матеріально-технічних - розвиток мережі розміщення, харчування, транспорту, культурно-оздоровчого обслуговування;

· технологічних - комплексний підхід у наданні якісних послуг.

Усі перераховані вище фактори сезонних коливань можна підрозділити на первинні і вторинні. До первинних відносяться фактори, що формуються під впливом природно-кліматичних умов; до вторинних - всі інші.

Отже, існує реальна можливість впливу на сезонну нерівномірність попиту в туризмі. Сезонність туризму веде до сезонного характеру зайнятості працівників туристичної індустрії. Це має свої позитивні і негативні сторони.

З одного боку, туризм породжує нерівномірний розподіл робочого часу (понаднормові в туристичний сезон і недостатню завантаженість робітників у міжсезоння) і, як наслідок, значна питома вага не цілком зайнятих працівників і плинність кадрів.

З іншого боку, сезонність туризму стимулює багатопрофільний характер робочих місць, коли той самий працівник виконує різні функції в залежності від сезонних особливостей.

Крім того, сезонна робота вигідна для багатьох категорій населення як джерело додаткового доходу.

Сезонність туризму впливає на структуру зайнятості працівників у туристичній індустрії, особливостями якої є:

· значна питома вага неповної зайнятості;

· сезонні коливання обсягу зайнятості і трудового навантаження;

· низька питома вага кваліфікованого персоналу;

· обмежені можливості професійного росту;

· значна питома вага жіночої праці.

В даний час на туристичному ринку економічно розвитих країн просліджується тенденція до зниження сезонної нерівномірності в послугах туризму за рахунок випереджального розвитку пропозиції щодо попиту.

Подовження головного туристичного сезону впливає на ефективність роботи туристичної фірми, тому що, по-перше, "консервація" чи зниження завантаження матеріально-технічної бази веде до прямих збитків в основній діяльності туристичної фірми; по-друге, забезпечується більш повна зайнятість населення і ліквідується безробіття; по-третє, підвищується рівень використання основних фондів інших галузей: транспорту, харчування, комунально-побутового господарства й ін.; по-четверте, згладжування сезонних коливань веде до більш раціонального використання природних ресурсів.

Обсяг реалізованих послуг туризму має явно виражений сезонний характер, що обумовлений багатьма факторами (часом року, періодом відпустки, канікулами і т.п.). Тому в процесі аналізу і планування обсягу реалізованих послуг туристичної фірми необхідно враховувати закономірність відхилень показників окремих місяців від середньорічних показників.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 3792; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.014 сек.