Оцінка нематеріальних активів і рахунки для їх обліку


 

Для оцінки нематеріальних активів застосовуються ті ж самі види оцінок, що й для основних засобів, а саме: первісна, справедлива, переоцінена та залишкова вартість.

Нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість придбаних нематеріальних активів складається із ціни (вартості) придбання, мита та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їхнім придбанням і доведенням до вартості, придатних для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього нематеріального активу й приведенням його в стан придатності для використання по призначенню (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій і т. п.).

Первісною вартістю нематеріальних активів, придбаних у результаті обміну, безоплатно отриманих, внесених до статутного капіталу засновниками (власниками), а також отриманих у результаті об'єднання підприємств, є їхня справедлива вартість на дату обміну, одержання.

Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух нематеріальних активів Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств й організацій передбачений синтетичний рахунок 12 "Нематеріальні активи".

За дебетом даного рахунку відображається придбання або одержання від інших фізичних або юридичних осіб нематеріальних активів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або списання у зв'язку з недоцільністю його використання надалі, а також сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має наступні субрахунки:

121 "Права користування природними ресурсами", ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище. Права користування природними ресурсами не є правом власності на ці ресурси й вартість прав користування ніколи не збігається з вартістю самого об'єкта природних ресурсів;

122 "Права користування майном", на якому ведеться облік права користування земельною ділянкою, права користування будовою, права на оренду приміщень та ін. Право користування майном, що перебуває в державній або комунальній власності, здобувається суб'єктами, як правило, шляхом участі в торгах (аукціонах), які влаштовують державні та місцеві органи самоврядування. Право користування майном, що перебуває у власності інших суб'єктів підприємництва, здобувається шляхом укладання угоди про передачу прав на певний термін;

123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).

Товарний знак становить будь-яке позначення, за допомогою якого товари одного підприємства відрізняються від однорідних товарів іншого підприємства (конкурента).

Торговельна марка – дослівний переклад з англійського "trademark", тобто те ж, що й товарний знак. Ним можуть бути слова (фірмове найменування підприємства, рекламне гасло, географічна назва та будь-які інші слова і набори слів), букви та цифри або їхнє сполучення, плоске або об'ємне позначення, кольорове зображення, кольори або сполучення кольорів саме по собі, звуковий, нюховий і навіть невидимий (розпізнаваний на дотик) знак.

Франчайзинг полягає в тому, що особа (франчайзи), зацікавлена у використанні комплексу прав промислової власності, у тому числі товарного знаку, що належить іншій особі (франчайзеру), здобуває право (франшизу) на заняття бізнесом під цим товарним знаком протягом певного періоду часу й на певній території. Договір франчайзингу використовується, звичайно, у зовнішньоекономічних відносинах, і франчайзером є нерезидент. Саме в такий спосіб працюють широко відомі світові фірми, такі, як Coca-Cola, Pepsi, 1С, XEROX та інші. У договорі франчайзингу, як правило, вказуються всі варіанти використання товарного знаку, правила передачі, продовження, термін дії відносин, а також опис товарів й (або) послуг, які повинні відповідати певним стандартам, розмір первісного внеску та регулярних наступних платежів (роялті).

124 "Права на об'єкти промислової власності", призначений для обліку права на винахідництво, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау та ін. Ці права реалізуються через одержання охоронних документів – патентів, ліцензійних договорів і т. п. Патент – це документ, що свідчить про авторство і виключне право на об'єкт винаходу протягом певного терміну, а також документ, яким надається право на здійснення певних видів діяльності;

125 "Авторське право та суміжні з ним права", на якому ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо). Варто розрізняти немайнові права (права на авторство та ім'я) і майнові права ( право на володіння, використання й розпорядження результатами творчої та інтелектуальної діяльності). Майнові права виникають у результаті: видачі авторського патенту патентним відомством, свідоцтва на винахід, укладання авторських договорів і т. п.;

127 "Інші нематеріальні активи", на якому ведеться облік права на здійснення діяльності, використання економічних (захист від несумлінної конкуренції) та інших привілеїв.

За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Кореспонденція рахунків з надходження та вибуття нематеріальних активів наведена у табл. 11.1.

 

 

Таблиця 11.1

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1344;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.