Послуги, що надаються системою TETRA

 

У системах стандарту TETRA інформаційний обмін забезпечується за допомогою телесервісних служб. Підтримуються передача мови і даних. При цьому мова й дані можуть передаватися водночас з одного термінала різними логічними каналами.

Режими передачі мовної інформації

Передбачено такі режими мовного зв'язку: мовний зв'язок з індивідуальним викликом (ВЕРБ) абонентів; багатобічний мовний зв'язок, що передбачає груповий виклик (ГВ) абонентів; широкомовна передача мови. Всі режими мовного зв'язку передбачають можливість передачі як відкритої мовної інформації, так і мови, захищеної за допомогою певних алгоритмів шифрування.

Індивідуальний виклик передбачає встановлення з'єднання, що комутує, між двома МА або між МА і стаціонарним терміналом для забезпечення прямого двостороннього зв'язку. ВЕРБ може бути ініційований будь-яким користувачем TETRA і спрямований будь-якому абоненту, зареєстрованому в даній системі з певною адресою, включаючи абонентів ТФОП, зовнішніх УАТС тощо.

Груповий виклик (ГВ) передбачає встановлення комутованого двонаправленого з'єднання між стороною, яка здійснює виклик і декількома абонентами, що викликаються. Обмін мовною інформацією після ГВ виконується тільки в режимі двочастотного симплекса. При цьому обмін повідомленнями між членами групи здійснюється в режимі "кожен чує кожного". ГВ може бути ініційований або МА, або диспетчером мережі.

Широкомовний виклик (ШВ) призначений для організації однобічної передачі мовної інформації від сторони, що здійснює виклик декільком абонентам, що викликаються, ШВ і подальша передача мовної інформації виконується в симплексному режимі. Він може бути ініційований або МА, або диспетчером мережі за допомогою ЛТ.

Додаткові послуги

Вони забезпечуються допоміжними службами стандарту TETRA і надаються абонентам при включенні до списку доступних послуг, які зберігаються в його терміналі і мережі.

Додаткові послуги можна розділити на 2 класи:

– спеціалізовані (введені в стандарт за заявкою служб суспільної безпеки і правоохоронних органів);

– стандартні (призначені для всіх користувачів, включаючи комерційних операторів мереж).

Даний розподіл носить досить умовний характер, тому що послуги, введені в стандарт за заявками служб суспільної безпеки, можуть використовуватися і комерційними організаціями за згодою між ними і операторами мереж стандарту TETRA.

До спеціалізованих послуг належать такі:

– виклик, санкціонований диспетчером;

– пріоритетний виклик;

– пріоритетний доступ;

– виборне прослуховування;

– дистанційне прослуховування;

– динамічне перегрупування;

– ідентифікація сторони, яка здійснює виклик.

 

Виклик, санкціонований диспетчером, реалізує можливість здійснення прямих з'єднань між певними категоріями абонентів (наприклад, зв'язок рухомих абонентів із ТФОП, УАТС тощо) тільки із санкції диспетчера мережі. Якщо робиться виклик, що вимагає санкціонованого з'єднання, він направляється диспетчеру, який або переадресує його абонентові, що викликається або перериває виклик.

Пріоритетний виклик. Забезпечує можливість кращого обслуговування викликів деяких абонентів, які мають більш високий статус порівняно з іншими. У системі може бути декілька рівнів пріоритетів. Пріоритетний виклик може бути переданий на будь-який AT.

Пріоритетний доступ. Дозволяє у випадку перевантаженості мережі припиняти з'єднання з більш низьким пріоритетом, надаючи ресурси, що вивільняються, більш пріоритетному виклику.

Вибіркове прослуховування. Дана послуга дозволяє несанкціонованому для даного виклику користувачеві прослуховувати розмову. Як правило, така можливість надається диспетчеру мережі, хоча допускається організація прослуховування переговорів будь-яким абонентом мережі. При прослуховуванні диспетчер може або вступити в розмову, або припинити ведення розмови. Стандарт допускає можливість одночасного прослуховування декількох переговорів. Вибір абонентів, що користуються даною службою, є прерогативою оператора мережі.

Дистанційне прослуховування. Забезпечує можливість включення за певною командою АС у режим передачі без дозволу на це її користувача. Даний режим може застосовуватися для акустичного прослуховування обстановки в конкретного абонента.

Динамічне перегрупування. Забезпечує можливість створення, модифікації і видалення груп користувачів у процесі роботи в мережі зв'язку, тобто можливість вилученого управління АС. Абонент, що має право на проведення динамічного перегрупування, направляє відповідний запит в інфраструктуру, в якому вказує новий номер, що присвоєний, групи і список індивідуальних ідентифікаторів, яким має бути привласнений цей ГН. Після цього інфраструктура розсилає всім зазначеним абонентам новий ГН.

Ідентифікація сторони, яка здійснює виклик. Надає користувачам мережі (диспетчерові і МА) можливість отримання інформації про персональний ідентифікатор абонента, який здійснює виклик (фактично зробити аутентифікацію абонента). При цьому сторона, яка здійснює виклик не може заборонити даний режим.

До стандартних послуг належать: вибір зони; ідентифікація номера абонента; повідомлення про виклик; зміна маршруту проходження виклику; виклик з використанням списку абонентів; адресація з використанням коротких номерів; очікування виклику; утримання виклику; завершення виклику для зайнятого абонента; передача управління груповим з'єднанням; підключення виклику; обмеження встановлення виклику; збереження виклику; підключення до з'єднання протягом сеансу зв'язку; інформація про оплату.

Вибір зони. Дозволяє абоненту задавати зону, в якій має бути встановлено з'єднання. При цьому до абонентів, які знаходяться поза межами обраної зони, виклик не надходить. Обрані зони маршрутизації виклику можуть обмежуватися одним осередком або включати декілька осередків.

Ідентифікація номера (ИН) абонента. У стандарті визначені такі 4 незалежні служби ИН: ИН абонента, який здійснює виклик; обмеження ИН абонента, який здійснює виклик; ИН абонента, що викликається; обмеження ИН абонента, що викликається.

ИН абонента, який здійснює виклик, дозволяє абонентові, що викликається, визначати ідентифікаційний номер користувача мережі, від якого отриманий виклик. Можливість визначення ИН абонента, який здійснює виклик може бути блокована за допомогою служби обмеження ИН абонента, який здійснює виклик, що призначається абонентом, що викликається.

Служба ИН абонента, що викликається, надає абоненту, який здійснює виклик, можливість одержання додаткових відомостей про точну адресу абонента, що викликається. Можливість визначення номера абонента, якому надсилається виклик, може бути блокована службою обмеження ИН викликуваного абонента, що призначається викликуваним абонентом.

Повідомлення про виклик. Надає абоненту, який здійснює виклик, можливість інформувати іншого абонента про свій виклик і залишити йому свій номер для здійснення зворотного з'єднання.

Зміна маршруту проходження виклику. У стандарті визначені такі 4 допоміжні служби переадресації: безумовної переадресації виклику; при зайнятості абонента; за відсутності відповіді від абонента; під час знаходження абонента поза зоною зв'язку.

Всі служби переадресації дозволяють МА перенаправляти вступні виклики (всі або від певної групи абонентів) до іншого користувача мережі (за іншим номером). Переадресація може виконуватись як за будь-якої ситуації (1 служба), так і залежно від певних умов (2...4 служби). Активізація даних служб не забороняє абонентові, що викликається, самому ініціювати виклики.

Виклик з використанням списку абонентів. Дозволяє користувачеві визначити список номерів, які можуть бути викликані послідовно. Цей список може містити в собі індивідуальні або групові номери. При ініціалізації процедури виклику за списком виклик направляється до першого абонента в списку. Якщо виклик проходить, виконується з'єднання з ним і процедура припиняється. У випадку зайнятості першого абонента або його неприступності виклик перенаправляється другому абонентові в списку і т.д. доти, поки не будуть встановлені з'єднання або не закінчиться список. По закінченні списку процес пошуку не відновлюється. У службі зберігається пріоритетність викликів. Якщо виклик за списком направляється групі абонентів, зайнятий веденням переговорів, то абонент, який здійснює виклик, може бути приєднаний до поточного ГС.

Адресація з використанням коротких номерів. Забезпечує користувачам мереж стандарту TETRA можливість здійснювати виклик шляхом передачі скороченого номера замість повного, здійснюваною інфраструктурою. При цьому користувачі не мають можливості змінювати короткі номери, тобто призначення цього номера є функцією оператора мережі.

Очікування виклику. Забезпечує сповіщення користувача, що веде переговори, про надходження іншого виклику. Визначається і відображається на індикаторі тип виклику та ідентифікаційний номер абонента, який здійснює виклик. Викликуваний абонент може або відповісти, або ігнорувати виклик. Кількість викликів, що очікують, не може перевищувати 1.

Утримання виклику. Дозволяє користувачеві перервати поточне з'єднання, підключитися до виклику, що очікує, а потім повторно встановити перерване з'єднання. Служба призначається тільки за наявності в АС індикації режиму утримання виклику.

Завершення виклику для зайнятого абонента. Дозволяє користувачеві автоматично завершити виклик у випадку зайнятості абонента на момент початкової спроби встановлення з'єднання. При зайнятості абонента та отриманні запиту на автоматичне завершення виклику інфраструктура мережі ставить даний виклик у чергу, аналізує стан абонента, що викликається, а після припинення його з'єднання направляє йому затриманий виклик.

Передача управління груповим викликом. Визначається як дозвіл на відключення з'єднання. У будь-який час ініціатор ГС (абонент, що викликає) має можливість відключитися від з'єднання і передати функцію управління ним іншому абонентові в межах групи. Після цього даний абонент стає контролером групи і одержує право на відключення ГС.

Підключення виклику. Можливе включення режиму, при якому один користувач, взаємодіючий з іншим, може зробити учасником виклику третього абонента. При цьому місцезнаходження абонента, що підключає до з'єднання, не обмежується межами тих зон, у яких перебувають абоненти, що ведуть переговори. Можлива кількість абонентів, що підключають протягом з'єднання, визначається оператором мережі.

Обмеження встановлення виклику. Дозволяє користувачеві блокувати певні категорії вхідних або вихідних викликів. При блокуванні вхідних викликів абоненту, який здійснює виклик, передається повідомлення про накладені на даний виклик обмеження.

Збереження групового з'єднання при пріоритетному виклику. Надає можливість збереження ГС при надходженні пріоритетного виклику до одного з членів групи. Для індивідуального з'єднання надходження пріоритетного виклику автоматично перериває сеанс зв'язку. У випадку ГС і за наявності доступних ресурсів мережі, пріоритетний виклик не припиняє сеанс зв'язку в цілому, а тільки відключає абонента, що викликається, від ГС. Якщо абонент, що викликається, є ініціатором (контролером) ГС, його функції щодо завершення сеансу зв'язку передаються іншому абонентові.

Підключення до з'єднання протягом сеансу зв'язку. За допомогою служби абонент має можливість приєднатися до ГС після моменту початкового встановлення зв'язку, у процесі ведення переговорів у групі. У випадку ГВ із підтвердженням абоненту, який здійснює виклик, надається інформація про номер нового абонента та час його приєднання.

Інформація про оплату. Надає користувачеві відомості про вартість розмови на початку, протягом або по закінченні розмови.

Більшість додаткових послуг, забезпечуваних допоміжними службами, доступні користувачам мереж стандарту TETRA в усіх режимах передачі мовної інформації, проте деякі з них мають обмеження щодо використання у певних режимах. Доступність використання допоміжних служб наведена в табл. 3.1.

 


Дата добавления: 2016-07-11; просмотров: 1161; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.043 сек.