Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

3.1. Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження

Усі збитки від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди. Загальний обсяг збитків від наслідків НС розраховується як сума основних локальних збитків:

З = Нррп + Рс/г + Мтв + Рл/г + Рр/г + Ррек + Аф + Вф + Зф+ Рпзф , (8)

де Нр – збитки від втрати життя та здоров'я населення;

Мр – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції;

Мп – збитки від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва;

Рс/г – збитки від вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;

Мтв– збитки від втрат тваринництва;

Рл/г – збитки від втрати деревини та інших лісових ресурсів;

Рр/г– збитки рибного господарства;

Ррек – збитки від знищення або погіршення якості рекреаційних зон;

Аф – збитки від забруднення атмосферного повітря;

Вф – збитки від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря;

Зф – збитки від забруднення земель несільськогосподарського призначення;

Рпзф – збитки, заподіяні природно-заповідному фонду.

Відповідно до територіального поширення та обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні НС – державний, регіональний, місцевий та об'єктовий.

Для кожного типу НС згідно з класифікатором НС встановлюється перелік основних характерних збитків щодо кожного рівня НС залежно від масштабів шкідливого впливу.

Види збитків за типами та масштабами НС наведені у табл. 10 (прямим шрифтом виділено збитки, які необхідно обов'язково розраховувати, курсивом - збитки, що додатково мають місце у деяких окремих випадках).

Таблиця 10.

Основні види збитків, характерних для різних типів НС

Типи НС Рівень НС
об'єктовий місцевий регіональний державний
Надзвичайні ситуації техногенного характеру
Транспортні аварії Нр Мр Мп ф Вф Зф) Нр Мр Мп р/г Аф ВфЗф)
Пожежі та вибухи Нр Мр Мп ф Вф Зф) Нр Мр Мп Аф р/г Вф Зф) Нр Мр Мп Аф Вф Зф с/г Рл/г Рр/г Ррек Рпзф)
Аварії з викидом (загрозою викиду) НХР Нр Мп Мр Аф Вф р/г Ррек Рс/г Рл/г) Нр Мр Рр/г Ррек Мп Аф Вф; с/г Рл/г Рпзф Зф) Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Аф Вф Зф
Раптове руйнування споруд Мр Нр Мп Мр Нр Мп
Аварії на об'єктах електроенергетики Мр Мп р) Мр Мп р) Мр Нр Мр Нр
Аварії на комунальних системах життєзабезпечення Мр Нр Мп Вф; ф) Мр Нр Мп Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Мп Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Мп Вф Зф; с/г Рл/г Рпзф)
Аварії на очисних спорудах Мр Нр Мп Аф Вф ф) Мр Нр Мп Аф Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф
Гідродинамічні аварії Мр Нр Мп; рек Рс/г Рл/г Рпзф Вф) Мр Нр Мп Вф; рек Рс/г Рл/г Рпзф Зф) Нр Мр Рс/г Рл/г Мп Вф Зф; р/г Ррек Рпзф) Нр Мр Рс/г Рл/г Рр/г Ррек Рпзф Вф Зф;п)
Надзвичайні ситуації природного характеру
Геологічно та геофізично небезпечні явища Нр Мр Мп; ф Вф Зф) Нр Мр Мп; ф Вф Зф) Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф Нр Мр Рр/г Ррек Рс/г Рл/г Рпзф Мп Аф Вф Зф
Метеорологічні та агрометеорологічні небезпечні явища Мр Нр Мп; л/г) Мр Нр Мп; л/г) Мр Нр Рс/г; л/г Мп Аф Вф Зф) МрРс/гНр Рл/г; пзф Рр/г Ррек Мп Аф Вф Зф)
Гідрологічні небезпечні явища Мр Нр Мп; с/г Рл/г Рр/г Ррек Вф) Мр Нр Рс/г Рр/г Мп;л/г Ррек Вф) Мр Нр Рс/г Рр/г Рл/г Ррек Рпзф; п Вф)
Інфекційні захворювання людей Нр Мп Нр Мп Нр Мр Мп Нр Мр Мп
               

3.2. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров'я населення

Розмір збитків від втрати життя та здоров'я населення визначається за такою формулою:

Нр = Σ Втрр + Σ Вдп + Σ Ввтг (9)

де Σ Втрр - втрати від вибуття трудових ресурсів з виробництва:

Σ Втрр = Мл∙N + Мт∙N + Мі∙N + Мз∙N (10)

Мл - втрати від легкого нещасного випадку;

Мт - втрати від тяжкого нещасного випадку;

Мі - втрати від отримання людиною інвалідності;

Мз - втрати від загибелі людини;

N - кількість постраждалих від конкретного виду нещасного випадку.

Σ Вдп - витрати на виплату допомоги на поховання:

Σ Вдп = 12 ∙ Мдп ∙ Nз (11)

Мдп - 1,4* тис. гривень/людину - допомога на поховання (за даними органів соціального забезпечення); Nз - кількість загиблих;

Σ Ввтг - витрати на виплату пенсій у разі втрати годувальника:

Σ Ввтг = 12 ∙ Мвтг ∙ (18-Вд)(12)

12 - кількість місяців у році;

Мвтг - 0,734* тис. гривень - розмір щомісячної пенсії на дитину до досягнення нею повноліття - 18 років (за даними органів соціального забезпечення);

Вд - вік дитини.

Таблиця 11

Усереднені показники втрат від вибуття трудових ресурсів з виробництва

Вид нещасного випадку Втрати на одну людину, тис. гривень
1. Легкий нещасний випадок з втратою працездатності до 9 днів. Мл = 0,28*
2. Тяжкий нещасний випадок без встановлення інвалідності з втратою працездатності понад 9 днів. Мт = 6,5*
3. Тяжкий нещасний випадок, внаслідок якого потерпілий отримав інвалідність з втратою працездатності понад 3980 днів Мі = 37*
4. Нещасний випадок, що призвів до загибелі: – дорослої людини віком до 60 років; – дитини віком до 16 років.   Мз = 47* Мз = 22*

* Примітка. Втрати, зазначені у пунктах 1-3 цієї таблиці, розраховуються для громадян, які в період отримання травми були працевлаштовані. Для непрацевлаштованих громадян віком до 60 років розраховуються лише втрати, зазначені у пункті 4. Збитки від загибелі працюючого не повинні бути менше ніж його п'ятирічний заробіток, тобто сума втрат від загибелі дорослої людини може бути більшою, ніж зазначена у таблиці.

Номінальні розміри видатків затверджуються з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових актів.

3.3. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження

основних фондів, знищення майна та продукції

Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції розраховуються за формулою (13):

Мр = Фв + Фг + Пр + Сн + Снпром + Мдг, (13)

де Фв- збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються із збитків від повного або часткового руйнування і пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення;

Фг - збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) - розраховуються виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об'єктів;

Пр - збитки від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукції (розраховуються виходячи з її собівартості або за цінами придбання з урахуванням індексації);

Сн - збитки від втрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції - розраховуються виходячи з витрат відповідних підприємств та організацій на їх придбання або із середніх значень оптових цін на сировину, матеріали, напівфабрикати на момент виникнення втрат;

Снпром - збитки від втрат проміжної продукції підприємств розраховуються виходячи з її собівартості;

Мдг - збитки від втрат майна громадян та організацій - розраховуються для організацій виходячи з його залишкової балансової вартості, а для громадян - виходячи із середньої ринкової ціни відповідного майна на момент його втрати, що оцінюється експертним шляхом,

Розрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва (Мп).

Для їх визначення повинна бути проведена експертиза. В цьому разі експертне оцінювання може здійснюватися на основі середньорічних обсягів виробництва, коли термін вимушеного припинення виробництва в цілому чи окремих циклів порівнюється із середніми значеннями нормального функціонування за аналогічний період (у разі сезонних робіт - за відповідний сезонний період). Збитком у цьому разі буде розмір неотриманого прибутку від реалізації продукції за узгодженими цінами базового періоду. Якщо виробництво здійснювалося частково, збитком стане прибуток, що розраховується від вартості невиробленої продукції.

Розрахунок інших збитків з формули (8) поданий у додатках.

Додатки

Прогнозувати оцінку пошкоджень інженерних мереж і комуні­кацій населеного пункту можна за допомогою ступенів руйнування населеного пункту, площі забудови та протяжності комунікацій, на­ведених у табл. 12.

Таблиця 12

Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно від масштабів руйнувань населеного пункту

Ступінь руйнування населеного пункту Площа населеного пункту, км2 Протяжність комунікацій, м/км2
до 25
0,1 3/5 5/10 15/20 35/55  
0,2 5/10 10/20 25/40 68/120  
0,3 8/15 15/30 35/60 100/180  
0,4 10/20 20/40 45/80 135/240 5000/10 000
0,5 13/25 25/50 55/100 180/300  
0,6 15/30 30/60 65/120 210/360  
0,7 18/35 37/70 75/140 240/420  
0,8 20/40 40/80 90/160 270/480  
0,9 23/45 45/90 100/180 300/540  
1,0 25/50 50/100 120/200 375/600  

 

Структура аварій і відключень на інженерних мережах і комуні­каціях населеного пункту із загальної кількості береться така: водозабезпечення — 16 %, каналізація — 23, електропостачання — 21, газопостачання — 27, теплопостачання — 13 %.

Оцінка інженерних мереж і комунікацій промислових підприємств компактної забудови визначається залежно від ступенів руйнуван­ня і протяжності комунікацій на км2 площі об'єкта (табл. 13).

Таблиця 13.

Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно від масштабів руйнувань об'єкта (підприємства)

Площа об'єкта, км2 Ступінь руйнування об'єкта Протяжність комунікацій, м/км2
Середній Сильний Повний
2/3 3/5 5/9  
3/4 4/6 6/12  
3/5 5/7 7/14 5000/10 000
4/6 7/13 10/20  
5/8 10/19 13/27  
8/16 19/37 27/55  

 

Всі аварії і відключення інженерних мереж і комунікацій бе­руться за 100 %, а структура така: водозабезпечення – 20 %, каналі­зація – 20, електропостачання – 20, газопостачання – 25, теплопо­стачання – 15%.

Тривалість проведення невідкладних робіт одного виду (Т) у го­динах визначається за формулою

Т = B1 ·B2 ·W : П, (14)

де В1 – коефіцієнт, що враховує умови роботи на загазованій, задимленій території та за інших несприятливих факторів, який при­ймається за 1,4–2,0; В2 – коефіцієнт, що враховує роботу в нічний час, дорівнює 1,3–1,4; W – імовірний обсяг роботи, який визна­чається розрахунком або за таблицями; П – продуктивність фор­мування при виконанні конкретного виду роботи, що визначається розрахунком або за таблицям.

Розрахунок збитків від вилучення або порушення

сільськогосподарських угідь

Проводиться на базі нормативних показників збитків для різних видів сільськогоспо-дарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим:

Рс/г = Рс/г1 + Рс/г2 (15)

деРс/г1 - збитки від вилучення сільськогосподарських угідь з користування:

Рс/г1 = Н ∙ П (16)

Рс/г2 - збитки від порушення сільськогосподарських угідь розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності:

Рс/г2 = (1-k) ∙ Н ∙ П (17)

де Н - норматив збитків (узагальнений вартісний показник розміру заподіяної шкоди, який умовно відповідає вартісному виміру унеможливлення використання продуктивності землі) для різних видів сільськогосподарських угідь по областях і Автономній Республіці Крим (табл. 14); П- площа сільськогосподарських угідь відповідного виду, які вилучаються з користування, у гектарах; k- коефіцієнт зниження продуктивності угіддя.

 

Розрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсів

Проводиться для груп лісів з урахуванням коефіцієнта продуктивності лісів за типами лісорослинних умов за формулою:

Рл/г = Рл/г1 + Рл/г2 + Рл/г3 (18)

деРл/г1 - збитки від знищення лісу та вилучення земельних ділянок лісового фонду для цілей, не пов'язаних з веденням лісового господарства, тис. гривень:

Рл/г1 = Н ∙ К ∙ П (19)

Рл/г2 - збитки від пошкодження лісів, які розраховуються на базі коефіцієнта зниження продуктивності угідь, тис. гривень:

Рл/г2 = (1-k) ∙ Н ∙ П(20)

Рл/г3збитки від переведення лісів у менш цінну групу:

Рл/г3 = (Н21) ∙ К ∙ П (21)

Н - норматив збитків (узагальнений вартісний показник розміру заподіяної шкоди, яка умовно відповідає вартісному виміру втрат внаслідок неможливості господарського використання лісів чи іншої корисності, пов'язаний з природними властивостями деревини та іншої лісової продукції) для груп лісів по областях та Автономній Республіці Крим (табл.14); К - коефіцієнт продуктивності лісів за типами лісогосподарських умов областей та Автономної Республіки Крим; П - площа лісової ділянки, що вилучається або знищується, у гектарах; k - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя. Н2 та Н1 - нормативи збитків відповідно для груп, до яких угіддя відносилися до та після шкідливого впливу НС (табл. 14).

Таблиця 14

Нормативи збитків для різних видів сільськогосподарських угідь

та для груп лісових угідь областей та Автономної Республіки Крим

(тис. гривень/гектар)

  Регіон Види сільськогосподарських угідь Нормативи збитків для груп лісових угідь
рілля і багаторічні насадження пасовища сіножаті для лісів 1 групи для лісів 2 групи
АР Крим 495,5 182,1 158,5 123,1 -
Області:  
Вінницька 502,3 261,3 228,3 84,7 50,2
Волинська 466,5 226,5 198,8 77,7 46,0
Дніпропетровська 537,6 225,6 198,4 145,0 -
Донецька 509,1 215,6 188,9 163,0 -
Житомирська 424,4 215,1 188,4 75,0 44,4
Закарпатська 368,2 124,6 108,7 29,8 17,9
гірська частина області       123,1 123,1
Запорізька 235,5 250,9 -
Івано-Франківська 374,6 175.3 153,5 31,9 19,9
гірська частина області       123,1 123,1
Київська 225,6 198,8 80,5 47,7
Кіровоградська 516,3 241,9 212,9 159,1 94,3
Луганська 225,6 198,8 118,6 -
Львівська 424,4 220,1 192,5 70,1 41,6
гірська частина області       123,1 123,1
Миколаївська 473,8 173,9 152,6 241,6 -
Одеська 459,7 165,3 142,2 141,8 -
Полтавська 502,3 240,5 211,1 135,0 -
Рівненська 445,7 231,5 202,5 74,1 43,9
Сумська 495,5 276,7 241,4 79,6 47,1
Тернопільська 234,6 100,4 59,5
Харківська 523,1 250,9 220,6 91,9 -
Херсонська 445,7 199,3 174,4 167,3 -
Хмельницька 509,1 247,8 218,3 93,2 55,2
Черкаська 551,7 324,8 283,5 75,8 44,9
Чернівецька 424,4 233,3 203.4 31,1 18,7
гірська частина області       123,1 123,1
Чернігівська 523,1 286,3 253,6 44,4

Розрахунок збитків від знищення або погіршення якості рекреаційних зон

Наслідки НС завдають збитків рекреаційним зонам та їх природним ресурсам.

До природних ресурсів рекреаційних зон належать ділянки суші та водного простору, призначені для організованого масового відпочинку і туризму, на яких розташовані санаторії, будинки та бази відпочинку, пансіонати, мотелі, кемпінги, дитячі та молодіжні табори, інші установи, що використовуються для туризму, лікування і відпочинку.

До ресурсів антропогенного походження належать об'єкти культурної спадщини, класифікація яких за типами і видами визначається Законом України "Про охорону культурної спадщини".

Негативний вплив наслідків НС на стан рекреаційних зон призводить до економічного ефекту від їх експлуатації. Рівень збитків від наслідків НС залежить від ступеня негативних змін у рекреаційних зонах та необхідного терміну для їх відновлення.

Збитки від наслідків НС оцінюються на основі визначення втрат природних ресурсів та ресурсів антропогенного походження. Збитки залежать від обсягів витрат на відновлення первісного стану рекреаційних зон.

Для розрахунку збитків рекреаційних зон внаслідок НС визначається прибуток, що отримується підприємством за відповідний розрахунковий період. Визначається кількість відпочиваючих на об'єкті рекреаційної зони протягом місяця після НС, а також за цей же термін протягом відповідного календарного місяця в середньому за останні три роки (за даними фінансової звітної документації установи). Витрати на відновлення рекреаційних зон визначаються шляхом експертного оцінювання.

Розрахунок збитків від наслідків НС для одного об'єкта рекреаційної зони провадиться за формулою:

Ррек = Т ∙ П (22)

де Т - термін, необхідний для відновлення рекреаційної зони;

П - прибуток у цілому від діяльності установи за одиницю розрахункового терміну на одному об'єкті рекреаційної зони.

Загальні збитки Ррек від наслідків НС у рекреаційному центрі, що включає декілька об'єктів та використовує певний обсяг природних ресурсів і ресурсів антропогенного походження рекреаційної зони, розраховуються виходячи із суми збитків рекреаційної зони:

Ррек = Зр + (Рп + Рс) (23)

де Зр - збитки об'єкта рекреаційної зони внаслідок НС;

i - кількість об'єктів рекреаційної зони;

Рп - витрати на відновлення ресурсів природного походження;

Рс - витрати на відновлення ресурсів антропогенного походження.

Розрахунок збитків від забруднення атмосферного повітря

Розрахунок збитків від викидів забруднюючих речовин у повітря проводиться на основі показника базової ставки компенсації збитків за викид 1 тонни умовної забруднюючої речовини з урахуванням обсягу фактичного забруднення, відносної небезпечності забруднюючих речовин та регулюючих коефіцієнтів.

Аф = Мi ∙ Пi ∙ Аi ∙ Кт ∙ Кзi (24)

де Мi - маса i-ої забруднюючої речовини, що була викинута в повітря внаслідок НС, тонн. Розраховується експертним шляхом;

Пi - базова ставка компенсації збитків у частках мінімальної заробітної плати за одну тонну умовної забруднюючої речовини, гривень/тонну;

Аi - безрозмірний показник відносної небезпечності забруднюючої речовини (розраховується у порядку, визначеному Мінекоресурсів):

Аi = 1 / ГДКi (25)

ГДКi - середньодобова гранично допустима концентрація (ГДК) або орієнтовно безпечний рівень впливу (ОБРВ) i-ої забруднюючої речовини, мг/м3. У чисельнику вводиться коефіцієнт 10 для речовин з ГДК понад одиницю. Для речовин, в яких відсутня величина середньодобової гранично допустимої концентрації, при визначенні показника відносної небезпечності береться величина максимальної разової ГДК забруднюючої речовини в атмосферному повітрі. Показник відносної небезпечності Аi береться таким, що дорівнює 500 для речовин, в яких відсутні величини ГДК і ОБРВ.

Кт - коефіцієнт урахування територіальних соціально-екологічних особливостей: Кт = Кнас ∙ Кф

де Кнас - коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів населеного пункту (табл. 15.).

Таблиця 15.

Чисельність населення,тис. чоловік Кнас
До 100
100,1-250 1,2
250,1-500 1,35
500,1-1000 1,55
понад 1000 1,8

Кф - коефіцієнт, що враховує господарське значення населеного пункту (табл.16.).

Таблиця 16.

Тип населеного пункту Кф
Організаційно-господарські та культурно-побутові центри місцевого значення з переважанням аграрно-промислових функцій (районні центри, міста, селища та села)  
Багатофункціональні центри, центри з переважанням промислових і транспортних функцій (обласні центри, міста обласного підпорядкування, великі промислові та транспортні вузли)   1,25
Центри з рівнозначним промисловим та рекреаційнимзначенням або переважанням рекреаційних функцій 1,65

Кзi = q / ГДКi (26)

де q - середньорічна концентрація забруднюючої речовини за даними прямих інструментальних вимірів на стаціонарних постах за попередній рік, міліграм/куб. метр.

У разі коли в населеному пункті вимір концентрації забруднюючої речовини не проводиться, а також коли рівні забруднення атмосферного повітря населеного пункту забруднюючою речовиною не перевищують ГДК, значення коефіцієнта Кзі береться таким, що дорівнює 1.

Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря

Фактом забруднення підземних вод є виявлення експертним шляхом за допомогою хіміко-аналітичних методів нафти чи інших забруднюючих речовин у пробах підземних вод та в місцях їх виходів на поверхню землі.

Експертний висновок про забруднення підземних вод можна зробити при виявленні забруднення на поверхні землі, а також при виявленні втрат нафтопродуктів чи інших забруднюючих речовин з ємностей для зберігання чи акумуляції, з продуктопроводів, інших об'єктів.

Розрахунок збитків проводиться на основі показника базової ставки відшкодування збитків у частках неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з урахуванням відносної небезпечності забруднюючої речовини та інтенсивності її викиду або загальної маси викинутої речовини:

Вф = Знс + Знад + За + Зс + Зпв (27)

де Знс - збитки від наднормативного скидання забруднених стоків, викликаних НС; Знад - збитки від аварійних залпових скидань забруднених стоків; За - збитки від скидання сировини та речовин у чистому вигляді; Зс - збитки від забруднення водного об'єкта сміттям; Зп- обсяг збитків від забруднення підземних вод нафтопродуктами визначається в розрахунку на 1 куб. метр забруднених вод або в розрахунку на 1 тонну.

Розрахунок збитків від забруднення земель несільськогосподарського призначення

Виявлення факту безпосереднього забруднення земель здійснюється візуально та за допомогою хіміко-аналітичних досліджень проб грунтів.

Маса (об'єм) забруднюючих речовин, які потрапили на поверхню землі, встановлюється документально чи шляхом прямих натурних замірів.

Збитки від забруднення землі нафтопродуктами чи іншими речовинами розраховуються аналогічно до збитків від забруднення підземних вод.

Література

1. Адаменко О. Екологічна геологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей. / О. Адаменко, Г. Рудько. – Київ: Манускрипт, 1998. – 348 c.

2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: навч. посіб. / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 384 с.

3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна небезпека./ За заг. ред. В.В. Могильченка. – К.: КІМ, 2007. – 636 с.

4. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 175 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi)

5. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні (http://www.mns.gov.ua/content/nasdopov2010.html).

6. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – К.: Знання, 2010. – 487 с.

7. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник: Вид. 2-ге, – К.: Центр начальної літератури, 2006.- 438 с.

8. Методика оценки инженерной обстановки при гидродинамической аварии.- ГОЧС НГТУ

(http://www1.nntu.nnov.ru/RUS/otd_sl/gochs/posobiya/posob7/posob7glava1_2_1.htm)

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1458; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.128 сек.