Напрями прискорення оборотності оборотних коштів


За своїм економічним змістом заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання ОК, можна умовно розділити на вартісні й часові.

Вартісні спрямовані на безпосереднє зниження обсягу ОК. Часові спрямовані на зменшення інтервалу перебування ОК на різних етапах економічного процесу.

За стадіями циклу оборотності напрямку підвищення ефективності використання ОК можна виділити 3 групи, що позначають

- стадію, що передує виробництву;

- виробничу стадію (НЗВ);

- реалізаційну стадію.

Стадія, що передує виробництву: обсяги виробничих запасів і кількість оборотних коштів, що їх позначає, можуть бути зменшені за рахунок удосконалення матеріально-технічного забезпечення:

- прискорення і здешевлення перевезень;

- покращення організації складального господарства на основі його механізації й автоматизації;

- застосування більш точного нормування запасів;

- зниження невиробничих втрат матеріалів;

- повторне використання відходів виробництва тощо.

Виробнича стадія: незавершене виробництво і сума грошей, укладених у нього при заданому обсязі, залежать від тривалості виробничого циклу. Тривалість виробничого циклу може бути скорочена в результаті:

- упровадження потокових методів обробки;

- зменшення міжопераційного часу за рахунок ретельної підготовки виробництва;

- використання автоматичного обладнання, гнучких виробничих схем;

- збільшення гнучкості виробництва тощо.

Реалізаційна стадія: скорочення перебування готової продукції на складі залежить від багатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов’язані з роботою, інші – з організацією збуту продукції. До перших належать якість і номенклатура, правильне планування асортименту кількості й строків випуску продукції, до других – система розрахунків, строки доставки продукції споживачам, організація збуту продукції.

Висока якість продукції, дотримання планового асортименту, ритмічність функціонування підприємства значно скорочують строки реалізації продукції. Прискорюють реалізацію продукції постійний зв’язок із замовниками, своєчасне повідомлення їх про відвантаження продукції, швидка обробка вантажних документів, своєчасне забезпечення транспортними засобами.

Важливим напрямком покращення використання оборотних коштів є раціональне використання матеріальних ресурсів, зниження матеріалоємності продукції. Це досягається за рахунок:

- економічно обґрунтованого вибору сировини;

- підвищення коефіцієнта використання матеріалу;

- удосконалення конструкції виробів;

- удосконалення технологічних процесів і впровадження нових прогресивних технологій;

- застосування соціально-економічних стимулів покрещання використання матеріальних ресурсів.

Знайти шляхи підвищення ефективності використання ОК дозволяє логістика.

Прискорення оборотності ОК безпосередньо впливає на кінцеві результати діяльності підприємства, зокрема на приріст прибутку і рівень рентабельності.

Сума приросту прибутку внаслідок зміни оборотності можна розрахувати за формулою:

, (7.14)

де Пр.базприбуток, одержаний від операційної діяльності в базовому періоді, грн;

РПзв, РПбазобсяги реалізації продукції у звітному і базовому періодах, грн.

Зміну рентабельності внаслідок вивільнення оборотних коштів розраховують за формулою:

. (7.15)

 

Тести

1. Поняття «оборотні фонди підприємства» включає:

а) основні й допоміжні матеріали, напівфабрикати власного виробництва, придбані напівфабрикати, комплектні вироби;

б) частину коштів виробництва, які беруть участь у виробничому циклі один раз і повністю переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції;

в) предмети праці, які багато разів беруть участь у виробничому циклі й переносять свою вартість на собівартість виробничої продукції не відразу, а частинами, у міру зношуваності;

г) предмети праці, які багато разів беруть участь у виробництві й у процесі виробництва переносять свою вартість на собівартість виготовленої продукції.

2. До складу оборотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речові елементи:

а) готова продукція, гроші в касі, на розрахунковому рахунку підприємства;

б) станки, агрегати, тара, стелажі, пристрої;

в) виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

г) прибуток підприємства, заборгованість постачальникам продукції.

3. До оборотних фондів належать:

а) готова продукція на складі підприємства, відправлена продукція, продукція в дорозі, грошові засоби і засоби в незакінчених розрахунках, грошові засоби в касі, на розрахунковому рахунку, в акредитивах, усі види заборгованості;

б) матеріальні ресурси підприємства, галузі;

в) готова продукція, відправлена покупцем, готові кошти в акціях, на розрахунковому рахунку, у касі;

г) прибуток.

4. До фондів обігу належать:

а) готові вироби на складі підприємства;

б) дебіторська заборгованість;

в) незавершене виробництво;

г) транспортні засоби підприємства.

5. До складу виробничих запасів відносять такий елемент оборотних фондів:

а) готову продукція на складі;

б) витрати майбутніх періодів;

в) незавершене виробництво;

г) сировину та основні матеріали, куповані комплектні вироби та напівфабрикати.

6. Оборотні кошти підприємства складаються:

а) із запасів матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;

б) незавершеного виробництва, готової продукції на складі;

в) оборотних фондів і фондів обігу;

г) виробничих запасів, незавершеного виробництва, фондів обігу.

7. Ефективність використання оборотних коштів характеризують:

а) фондовіддача, фондомісткість продукції;

б) рівень віддачі оборотних коштів;

в) прибуток, рентабельність виробництва;

г) коефіцієнт оборотності, середня тривалість одного обороту.

8. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів визначається співвідношенням:

а) обсягу реалізованої за рік продукції до середньорічної вартості основних фондів;

б) обсягу реалізованої за рік продукції до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів;

в) обсягу реалізованої за рік продукції до середньорічного залишку готової продукції на складі;

г) середньорічного залишку нормованих оборотних коштів до обсягу реалізованої за рік продукції.

9. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

а) рівень технічної забезпеченості праці;

б) середню тривалість одного оберту;

в) розмір реалізованої продукції на 1 грн виробничих фондів;

г) кількість обертів оборотних коштів за відповідний звітний період.

10. Укажіть неправильне твердження відносно оборотності оборотних коштів:

а) тривалість одного обороту визначається як співвідношення коефіцієнта оборотності до тривалості розрахункового періоду;

б) коефіцієнт оборотності розраховується шляхом ділення вартості реалізованої продукції на середній залишок оборотних коштів;

в) у практиці розрахунку оборотності оборотних коштів застосовується календарна тривалість року, кварталу, місяця;

г) коефіцієнт оборотності означає кількість оборотів за розрахунковий період.

11. Виробничі запаси –це:

а) предмети праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складі підприємства у вигляді запасів;

б) засоби праці, які не залучені у виробничий процес і призначені для реалізації на ринку;

в) готова продукція на складах підприємства, яка ще не залучена у процес виробництва на інших виробничих підприємствах;

г) засоби праці, які ще не залучені у виробничий процес і знаходяться на складі підприємства у вигляді запасів.

12. При визначенні потреби в оборотних коштах не враховуються:

а) премії, виплачені робітникам підприємства;

б) обсяг випуску продукції;

в) тривалість виробничого циклу;

г) норми витрати матеріалів на одиницю продукції.

13. Економічний ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається:

а) у зниженні валових витрат;

б) збільшенні обсягу товарної продукції;

в) зменшенні потреби в оборотних засобах;

г) скорочені кількості працівників.

14. Економічне значення оборотності оборотних коштів підприємства полягає в тому, що:

а) вона визначає структуру основних фондів підприємства;

б) вона впливає на зростання продуктивності праці в основному виробництві;

в) від неї залежить величина необхідних підприємству коштів для здійснення процесу виробництва і реалізації;

г) вона впливає на можливості одержання кредитів.

15. Норма запасу оборотних коштів – це:

а) мінімальний запас матеріалу, що потрібен підприємству для нормальної виробничої діяльності;

б) тривалість знаходження матеріалу як страхового запасу;

в) витрати матеріалу за календарний період;

г) тривалість перевезення від постачальника (у днях).

16. Страховий (резервний) запас визначається:

а) як період, необхідний для приймання, складування і підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів;

б) період часу з моменту виставленого постачальникові рахунка і до прибуття вантажу на склад підприємства;

в) період, необхідний для термінового оформлення замовлення та доставку матеріалів від їх виробника до споживача;

г) половина середнього інтервалу між поставками.

17. До можливих шляхів прискорення оборотності оборотних коштів відносять:

а) зниження собівартості продукції;

б) підвищення якості продукції;

в) скорочення тривалості технологічного циклу;

г) збільшення кількості працівників.

18. Визначити, чому буде дорівнювати тривалість 1 оберту в розрахунковому році. У звітному періоді підприємство реалізувало продукцію на суму 12 млн грн при середньорічній вартості нормованих оборотних коштів 4 млн грн. У розрахунковому році на підприємстві планують скоротити тривалість 1 оберту на 10 днів:

а) 120 днів;

б) 110 днів;

в) 100 днів;

г) 130 днів.

19. Який елемент належить саме до фондів обігу підприємства?

а) витрати майбутніх періодів;

б) відвантажена, але неоплачена продукція;

в) незавершене виробництво;

г) запаси сировини, матеріалів, палива.

20. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів характеризує:

а) суму оборотних коштів, які необхідно вкласти, щоб отримати 1 грн за реалізовану продукцію;

б) середню тривалість одного оберту;

в) розмір реалізованої продукції на 1 грн виробничих фондів;

г) кількість оборотів оборотних коштів за відповідний звітний період.

 

 

Задачі

1. Чиста вага виробу, зробленого зі сталі, становить 96 кг, норма витрати сталі – 108 кг. На рік випускається 3000 виробів. Поставка сталі здійснюється один раз на квартал. Ціна сталі – 550 грн за тону. Транспортний запас – 2 дні.

Визначити: коефіцієнт використання сталі, норму запасу (дні), величину виробничого запасу сталі (кг), норматив виробничих запасів сталі (грн).

Розв’язання

Визначимо коефіцієнт використання матеріалу:

тобто 11 % матеріалу йде у відходи виробництва.

Визначимо норму запасу матеріалу:

НЗмат = НЗтр + НЗпот + НЗстрах,

де НЗтр – норма транспортного запасу, днів;

Н3пот – норма поточного (складського) запасу, днів;

НЗгар – норма гарантійного (страхового) запасу, днів.

Норма поточного запасу при поставках один раз на квартал (тобто tпост = 90 днів) буде дорівнювати.

Нпот = 0,5 • tпост

Н3пот = 0,5 • 90 = 45 днів .

Норма страхового запасу дорівнює 50% від норми поточного запасу:

НЗстрах=0,5 • Н3тек

НЗгар= 0,5 • 45 = 22,5 дня.

Н3мат = 2 + 45 + 22,5 = 69,5 днів.

Визначимо величину виробничого запасу матеріалу:

Визначимо норматив виробничих запасів матеріалу (сталі):

2. Випуск продукції за рік склав 10 000 од, собівартість виробу – 90 тис. грн, ціна виробу на 25% перевищує його собівартість, середньорічний залишок оборотних коштів – 50 млн грн, тривалість виробничого циклу виготовлення виробу становить 5 днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві дорівнює 0,5.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві й показники оборотності оборотних коштів підприємства.

Розв’язання

Визначимо норматив обігових коштів підприємства в незавершеному виробництві (Ннзп):

Визначимо обсяг реалізації продукції за період у грошовому вираженні:

РП = 90 000 • 1,25 • 10 000 = 1125 млн грн;

Коефіцієнт оборотності (Коб):

Тривалість одного обороту (Т):

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів (Кз):

3. Визначити місячну потребу хлібозаводу в борошні, його максимальний і максимальний запас, якщо період поставки 8 днів, а період зриву поставки – 2 дні. Для забезпечення виконання денної норми слід використовувати 960 кг борошна, причому його втрати становлять 2%. Протягом місяця хлібозавод працює 25 робочих днів.

4. Відповідно до виробничої програми підприємства споживання конструкційного матеріалу складає 4680 т на рік. Інтервал постачань матеріалу – 15 днів. Оформлення термінового замовлення для одержання матеріалу в конкретного постачальника вимагає 3 днів, а термін постачання і вивантаження його в споживача – 6 днів. Підготовка матеріалу до використання у виробничому процесі триває 2 дні. Середньодобова витрата конструкційного матеріалу складає 18 т, а договірна ціна однієї тонни цього матеріалу — 780 грн

Розрахувати норматив виробничих запасів конструкційного матеріалу в натуральному і вартісному вираженнях.

5. Підприємство реалізувало продукцію у звітному кварталі на 100 млн грн при сумі оборотних коштів 25 млн грн.

Визначити прискорення оборотності оборотних коштів у днях та їх вивільнення за рахунок зміни коефіцієнта оборотності в плановому кварталі, якщо обсяг реалізованої продукції зросте на 10% при незмінній сумі оборотних коштів.

6. У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 250 млн грн, середня сума оборотних коштів за квартал склала 25 млн грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10%, а час одного оберту оборотних коштів буде скорочений на один день.

Визначити коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях у першому і другому кварталах, вивільнення оборотних коштів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних коштів.

7. У звітному році приватним підприємством було реалізовано (продано на ринку) продукції на загальну суму 12 000 тис. грн за умови наявності середньорічної суми оборотних коштів 800 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяг продажу продукції на 8%. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів зросте на 20%.

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах на наступний рік і можливе вивільнення цих коштів за рахунок передбаченого прискорення їх оборотності.

8. За прогнозними розрахунками, фірма, що випускає товари народного споживання, у звітному періоді повинна була виготовити товарної продукції на загальну суму 200 тис. грн за умови наявності оборотних коштів, обмежених розміром 150 тис. грн. Фактично фірма змогла випустити і реалізувати власну продукцію на суму 320 тис. грн.

Визначити суму вивільнення (економії) оборотних коштів фірми.

9. У звітному році мале підприємство «Автосервіс» надало послуги власникам легкових автомобілів на суму 10 тис. грн. При цьому середньорічна сума оборотних коштів склала лише 8 340 грн. За умови наявності незадоволеного попиту на послуги мале підприємство в наступному за звітним році має намір збільшити обсяг наданих послуг на 12%, а оборотність оборотних коштів прискорити на 16%.

Розрахувати потребу малого підприємства в оборотних коштах і можливу суму їх вивільнення за рахунок зростання коефіцієнта оборотності.

10. Протягом звітного року акціонерне товариство зробило і реалізувало товарної продукції на суму 900 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних коштів становив 180 тис. грн. У наступному розрахунковому році обсяг реалізованої продукції планується збільшити на 14 %. Крім того, розроблені організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва дозволять скоротити оборотність оборотних коштів приблизно на 12 днів.

Розрахувати показники оборотності оборотних коштів і можливий обсяг їх вивільнення в процесі організаційно-економічних заходів.

11. У звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року склали 20 тис. грн Фактично обсяг реалізації за рік зріс у порівнянні із плановим рівнем на 3,2% Середньорічні залишки нормованих оборотних коштів заплановані в розмірі 2 тис. грн, а фактично склали 1,7 тис. грн.

Установити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення їх оборотності.

12 Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві і коефіцієнт оборотності, якщо собівартість виробу складає 10 тис. грн, оптова ціна – 12 тис. грн. Виробнича програма підприємства передбачає випуск 3500 виробів на рік. Тривалість виробничого циклу, на початку якого витрачається 2 тис. грн, складає 20 днів. Середньорічний залишок нормованих оборотних коштів становить 2,5 млн грн.Дата добавления: 2020-10-25; просмотров: 362; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.065 сек.