Економічні фактори, що впливають на платіжний баланс держави
Таблиця 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ

 

Економічні фактори Спосіб впливу
Темп інфляції В результаті надмірного підвищення цін товари та послуги, що виробляються в середині в країні, стають надмірно доро­гими для покупців — нерезидентів. В силу цього підвищення скорочується рівень експорту. Одночасно із-за підвищення рівня цін імпортні товари стають все більш принадливими для покупців в порівнянні з товарами, що виробляються в цій країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних опера­цій.
Реальний ріст ВВП Високі темпи росту ВВП ведуть до збільшення обсягів імпо­рту товарів та послуг, Ця тенденція пояснюється тим, що ви­сокі темпи росту ВВП означають, що підвищується рівень прибутків в середині країни, частина яких може бути вико­ристана на імпорт. Низькі темпи росту ВВП, навпаки, приве­дуть до зниження рівня імпорту товарів та послуг.
Процентні ставки Рівні процентних ставок впливають на потоки капіталу, що вливаються в ринок облігацій і використовуються для інвес­тицій в грошовий ринок. Якщо в країні підвищуються про­центні ставки, то можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою прибутковістю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо процентні ставки знижуються, то можна чекати відтоку капіталу, тому що фінансові центри інших країн стають більш принадливи­ми для інвесторів.
Валютний курс «зрої» Валютний курс «зрої» впливає на: • Відносну вартість імпортних товарів в порівнянні з вартіс­тю товарів, що вироблені в середині в країні. • На відносну вартість експортних товарів в порівнянні з то­варами інших країн (в країнах — імпортерах). Високий курс іноземної валюти перешкоджає проведенню імпортних опе­рацій та сприяє проведенню експортних операцій. І навпаки, низький курс іноземної валюти створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту.

Література:

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Див. сервер ВР України. www.rada.kiev.ua.

3. Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Циганкова Т. М. Міжнародна економіка: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 73 с.

4. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – 2-ге.—К.: Знання-Прес, 2001. – 277 с.

5. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч.-ч.1.- М.-1997.

6. Міжнародна економіка/ Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни/А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська. – К.:КНЕУ,2005. – 156 с.

7. Міжнародна економіка: Підручник/А.П.Рум’янцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін. – К.:Знання-прес, 2003. – 447 с.

8. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А. С. Філіпенка.-К.-1997.

9. Романчиков В.І., Романенко І.О.Міжнародні економічні відносини. Навч. пос. - К.: Центр учбової літера­тури, 2008. - 256 с.

10. Савельєв Є.В.Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 504 с.

11. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.:Либідь, 2002. – 582 с.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1382; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.