Статус та функції Національного банку України

Національний банк України покликаний забезпечувати стабільне функціонування національної грошової одиниці за до­помогою проведення належної емісійної політики, виконання фун­кцій банка банків і банкіра уряду, банківського нагляду і грошово-кредитного регулювання економіки.

Механізм операцій національного банку на відкритому ринку

Функціонування Національного банку і системи ко­мерційних банків України дозволяє ефективно обслуговувати всіх суб'єктів ринкових відносин, чітко розмежувати адміністративно-регулюючі та операційні функції, створити оптимальні умови для функціонування всіх елементів кредитної системи.

Реалізація політики офіційної облікової ставки національного банку

Реалізуючи свої функції, Національний банк України на­дає:

1) кредити комерційним банкам;

2) веде рахунки банків-кореспондентів;

3) здійснює розрахунково-касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних закладів;

4) купує та продає цінні папери, що їх випускає дер­жава;

5) надає кредити банкам під заставу векселів та ін­ших видів цінних паперів;

6) виступає гарантом кредитів, які надаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;

7) купує і продає іноземну валюту та платіжні доку­менти в іноземній валюті;

8) проводить операції з резервними фондами гро­шових знаків;

9) організовує інкасування й перевезення грошових знаків та інших цінностей;

10) здійснює інші операції згідно зі своїми функціями.

У відповідності із законодавчо закріпленими функціями Національний банк України:

1) приймає участь у розробці основних напрямів розвитку народного господарства України, прийн­ятті державного бюджету, прогнозує грошові до­ходи і видатки населення та забезпечує норма­льний процес їх реалізації;

2) розробляє основні напрямки єдиної грошово-кредитної політики країни;

3) контролює кредитні ресурси, створені коштом статутного та інщих фондів, державного бюджету, коштів на депозитних рахунках, а також переданих за плату Ощадним банком коштів, що вини­кають за рахунок вкладів населення;

4) продає і купує кредитні ресурси на договірних за­садах;

5) утворює фонд регулювання кредитних ресурсів банківської системи за рахунок частини залуче­них банками ресурсів і депозитів, визначає розмі­ри формування цього фонду;

6) організовує і здійснює касове виконання держав­ного бюджету України;

7) зосереджує на рахунках своїх установ валютні кошти валютного фонду Кабінету Міністрів Украї­ни, бере участь у розробці зведеного валютного плану, забезпечує проведення єдиної валютної політики, представляє інтереси України у відно­синах з банками інших країн, у міжнародних бан­ках, розробляє порядок і правила здійснення опе­рацій в інвалюті, із золотом і коштовними мета­лами, встановлює офіційний курс іноземних ва­лют до національної валюти, публікує їх у пресі, організовує роботу валютного ринку;

8) спільно з комерційними банками .здійснює обслу­говування державного боргу, виконує операції, пов'язані з розміщенням державних позик, їх по­гашенням і виплатою відсотків за ними;

9) реєструє новостворені комерційні банки;

10)дає дозвіл комерційним банкам на відкриття їх філій і представництв як на території України, так і за її межами;

11) визначає порядок видачі ліцензій на проведення операцій комерційними банками;

12) готує кадри для банківської системи у середніх спеціальних та вищих навчальних закладах, про­водить перепідготовку банківських спеціалістів на договірних умовах.

 

 

Тема 11

Комерційні банки

Комерційні банки - кредитні установи, що здійснюють уні­версальні банківські операції для підприємств, установ і населен­ня головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у ви­гляді внесків і депозитів. Законодавством України комерційним банкам забороняєть­ся брати участь у сфері матеріального виробництва і торгівлі ма­теріальними цінностями. Водночас, вони на договірних засадах здатні здійснювати кредитне, розрахунково-касове й банківське обслуговування своїх клієнтів, розміщувати грошові вклади, вести рахунки банків-кореспондентів.

Провідними аспектами діяльності комерційних банків Укра­їни стали: а) фінансування капітальних вкладів за дорученням клі­єнтів; б) випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акре­дитивів, векселів, акцій, сертифікатів, облігацій тощо); в) купівля-продаж і зберігання цінних паперів держави й інших емітентів; г) видача гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб; д) касове ви­конання державного бюджету; є) купівля і продаж іноземної валю­ти і дорогоцінних металів; є) здійснення довірчих і консалтингових операцій; ж) придбання прав вимоги, тощо.

Комерційні банки в залежності від різних критеріїв класи­фікуються так:

1. За формою власності комерційні банки поділяють­ся на унітарні та колективні. Унітарні банки мають одного власника в особі держави чи приватної особи.

2. Залежно від організаційної форми розрізняють ко­мерційні банки відкритого і закритого типу та як то­вариства з обмеженою відповідальністю.

3. За розміром активів комерційні банки поділяються на малі,середні іа найбільші.

4. За ознакою наявності філій кваліфікують багатофілійні, малофілійні і безфілійні комерційні банки.

5. Залежно від діапазону операцій розрізняють уні­версальні банки, банки з клієнтською спеціалізаці­єю, банки з галузевою спеціалізацією, банки з фун­кціональною спеціалізацією.

6. До банків з клієнтською спеціалізацією відносять кооперативні банки, засновниками і клієнтами яких є кооперативи.

7. Деталізація і диференціація банків залежно від спеціалізації з обслуговування конкретного типу клієнтури здійснюється так: біржові, страхові, коо­перативні та інші банки. Банки з галузевою спеці­алізацією переважно обслуговують клієнтів певної галузі.

8. Функціональна спеціалізація банків формує інвес­тиційні, інноваційні, ощадні, іпотечні та інші бан­ки.

9. У відповідності до ознак надходження акціонерного капіталу, що формує статутний фонд комерційного банку, вони класифікуються як банки без іноземно­го капіталу, із 100-процентним іноземним капіта­лом, змішаною формою власності.

Дозвіл на створення комерційного банку надає Національ­ний банк України шляхом реєстрації на підставі таких документів:

Організаційна структура банку складається як логічний результат взаємовідносин рівнів управ­ління й функціональних підрозділів і визначається, насамперед, характером здійснюваних ним операцій. На цій підставі розрізня­ють універсальні банки і спеціалізовані. Типову структу­ру універсального банку можна зобразити так:

Функціональними підрозділами в даній схемі є:

1. управління, прогнозування діяльності банку;

2. управління маркетингу, розвитку банку і зв'язків з клієнтами;

3. кредитне управління;

4. валютне управління;

5. управління депозитних і вкладних операцій;

6. управління цінних паперів, інвестиційної і біржової діяльності;

7. управління грошового обігу та розрахунково-касового обслуговування;

8. управління посередницьких операцій;

9. управління аналізу і статистики;

10. управління філіями банку;

11.управління автоматизації банківських технологій, інформаційно-комунікаційних систем;

12.служби банку (відділ кадрів, бухгалтерія, юридич­ний відділ, адміністративно-господарський відділ).

Банківські операції пов'язані з рухом особливого товару - грошей. В сучасній банківській практиці розрізняють чотири групи банківських операцій:

Пасивні операції відображають діяльність банку, за до­помогою якої формуються банківські ресурси:

Активні операції проводяться банками з метою прибутко­вого використання і розміщення залучених у ході пасивних опера­цій коштів:

Банківські послуги - це певні сукупні дії банків, спрямо­вані на задоволення потреб клієнтів з метою збільшення доходу від банківської діяльності. Вони здійснюються банком за доручен­ням клієнта, за його рахунок та, як правило, від його імені:

а) традиційні, що є супутніми традиційним банківським операціям. До них належать:

• розрахунково-касові;

• кредитні;

• валютні;

• депозитні операції тощо;

б) нетрадиційні банківські послуги:

• гарантійні;

• посередницькі (брокерські);

• трастові (довірчі);

• консалтингові та ін.;

в) інші операції банків. Провідними серед них є:

• операції з векселями;

• факторингові;

• лізингові;

• консорціумні;

• фондові;

• валютні;

• міжбанківські операції;

• операції фінансування капітальних вкладень;

• розрахунково-касові операції.

Важливе місце у вартості банківського продукту посідають комісійні операції комерційних банків:

Кредитні операції комерційних банків:

Активні Пасивні
Торгівельно-промислова позика Внески до запитання
Позика під заставу нерухомості Ощадні внески
Позика органам влади Термінові депозити
Позика приватним особам Інші пасивні операції
Позика під цінні папери  
Інші активні операції    

 

Тема 12


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1978; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.042 сек.