Прийоми обробітку ґрунту

Залежно від завдання і глибини обробітку розрізняють основний, поверхневий і спеціальний обробітки ґрунту.

До основного обробітку ґрунту, в першу чергу, належить оранка.

Оранка - це глибоке розпушування ґрунту переважно з перевертанням і переміщенням. Відомі два способи оранки - загінна і гладка.

Загінна оранка - це основний сучасний вид оранки, в якому розрізняють два види: всклад і врозгін.

Оскільки звичайний плуг перекидає скибу вправо, то починаючи оранку поля або загінки від середини, отримаємо на середині звальний гребінь, і така загінна оранка буде називатись всклад. Розпочинаючи оранку від країв, отримаємо на середині загінки, навпаки, роз'ємну борозну, і такий спосіб загінної оранки називається врозгін.

Поєднання одночасно оранки на одному полі всклад і врозгін дає комбінований спосіб оранки, який передбачає розбивку всього поля на непарну кількість частин - загінок. За такої оранки непарні номери загінок орють всклад, а парні - врозгін.

Гладка оранка - це оранка, яка не залишає на полі ні звальних гребенів, ні роз'ємних борозен. Скиба відкидається завжди в одну сторону поля незалежно від напрямку руху агрегату. Ця оранка проводиться на схилах спеціальними балансирними, або перекидними, плугами.

У сільському господарстві України нині широко застосовують три-, чотири-, п'яти-, семи- і восьмикорпусні начіпні плуги (рис. 5.1) загального призначення, їх поступово змінюють плуги нового покоління — модульні, оборотні, зі змінною шириною захвату тощо. В нових плугах, як і в класичних базових моделях, залишається незмінною значна частина технологічних параметрів та конструктивних елементів.

Рис. 5.1. Плуг лемішний начіпний п’ятикорпусний ПЛН-5-35: 1 – рама;

2 – передплужник; 3 – стояк; 4 – корпус; 5 – жорстка балка; 6 – розкіс;

7 – механізм регулювання глибини обробітку; 8 – опорне колесо

9 – причіп для борін

Оранка забезпечує глибоке підрізання, рихлення, обертання і перемішування скиби. Основним робочим органом плуга є корпус (рис. 5.2), що складається із стійки 1, на якій закріплюється леміш 2, полиця 3 та польова дошка 4. Крім цього, плуг комплектується додатковими робочими органами: передплужником, ножем та ґрунтопоглиблювачем. При роботі плуга, його робочі органи виконують наступні технологічні операції: ніж розрізає наземну рослинну масу і верхній задернілий шар ґрунту, утворюючи таким чином рівну стінку борозни; передплужник підрізає верхній задернілий шар ґрунту, обертає і разом з пожнивними рештками скидає його на дно борозни; леміш корпусу плуга підрізає пласт ґрунту на задану глибину і здійснює підйом його на робочу поверхню полиці; полиця повертає та кришить пласт. За формою полиця може бути циліндрична, культурна, напівгвинтова та гвинтова. Польова дошка забезпечує стійкість корпусу плуга. За необхідності поглиблення орного шару застосовуються ґрунто-поглиблювачі. В ерозійно небезпечних умовах полицеву оранку замінюють безполицевим глибоким рихленням ґрунту плоскорізами або плужним безполицевим обробітком

Глибина оранки залежить від товщини перегнійного горизонту та сільськогосподарської культури, під яку обробляють ґрунт, і становить в основному 20-30 см. Наприклад, за глибокого гумусового горизонту глибина оранки під цукрові буряки становить 28-32 см, під картоплю і кукурудзу - біля 25 см, зернові - 20-25 см. Отже, глибина оранки щодо кожної культури сівозміни різна і, відповідно, змінюється на одному полі кожного року під час зміни культур, що виключає можливість утворення плужної підошви.

Плужна підошва - це щільний прошарок ґрунту у верхній частині підорного горизонту, який виникає під час механічної дії багаторазової оранки на однакову глибину і перешкоджає нормальному росту і розвитку рослин.

Оцінка якості оранки називається бракеражем. Бракераж враховує огріхи оранки або неорані ділянки, глибину оранки - допускається відхилення від заданої глибини не більше 1-2 см -, якість загортання рослинних решток і добрив, відсутність брил і грудок розміром більше 4-5 см, повне перевертання скиби.

Поверхневий обробіток ґрунту об'єднує прийоми обробітку різними знаряддями на глибину до 16 см. Види поверхневого обробітку - культивація, лущення, боронування, шлейфування, коткування та ін.

Культивація - обробіток ґрунту культиватором з метою розпушування, часткового перемішування та вирівнювання ґрунту на глибину 5-12 см, інколи глибше, підрізування бур'янів. Культивація буває суцільною і міжрядною. За допомогою міжрядної культивації також можна проріджувати рослини, підгортати їх. Основним робочим органом культиватора є лапа, яка може бути лапчастою (розпушує і підрізає), дисковою, штанговою та інших типів.

Лущення - це післяжнивне розпушування ґрунту з певним обертанням скиби з метою знищення і провокації до проростання бур'янів, запобігання випаровування вологи, знищення збудників хвороб і шкідників, створення оптимальних умов для наступних обробітків ґрунту. Лущення проводять дисковими і лемішними лущильниками, а останнім часом і дисковими боронами та культиваторами-плоскорізами на глибину 6-16 см.

Боронування - це поверхневий обробіток ґрунту, за якого відбувається рихлення, часткове перемішування, вирівнювання поверхні ґрунту, знищення бур'янів, а також і проривання культурних рослин та закриття вологи. Боронування проводять самостійно або в поєднанні з оранкою, культивацією, лущенням тощо. Глибина боронування залежить від ваги борони, найчастіше це зубова борона, і коливається від 2-3 см до 5-8 см. За конструкцією бувають ще дискові, лапчасті, сітчасті борони.

Шлейфування – це прийом обробітку ґрунту, спрямований на вирівнювання і часткове розпушування його поверхні. Проводять навскіс до основного обробітку за допомогою волокуш, шлейф-борін, під час закривання вологи та передпосівному вирівнюванні.

Коткування – це поверхневий обробіток ґрунту, який полягає в ущільненні й подрібненні брил та грудок з вирівнюванням верхнього шару ґрунту. Коткування проводять гладкими, зубчастими, кільчасто-шпоровими та іншими типами котків, що можуть бути різної ваги. Коткування проводять під час підготовки ґрунту до сівби (озимі), а також після сівби (цукрові буряки, кукурудза, горох, льон, гречка).

До спеціальних видів обробітку ґрунту відносять фрезерування, ярусну і плантажну оранку, оранку дисковими плугами, кротування, щілювання.

Фрезерування – розпушування ґрунту фрезою на глибину до 20 см. Основним робочим органом фрези є барабан з ножами, що швидко примусово обертається і тим самим інтенсивно рихлить і перемішує ґрунт. Фрезерування застосовують на сильно ущільнених, не крихких і задернених ґрунтах.

Оранку дисковими плугами застосовують на важких і кам'янистих ґрунтах, засмічених корінням дерев і на перезволожених ґрунтах.

Ярусну і плантажну оранки проводять на велику глибину на ділянках для закладання садів, виноградників, лісосмуг, ґрунтопоглибленні тощо.

Кротування і щілювання використовують для регулювання водного режиму ґрунту тощо.

Для оцінки якості виконання окремих робіт з обробітку ґрунту розроблена система показників (табл. 5.1).

 

Таблиця 5.1

Оцінка якості обробітку ґрунту

Вид робіт Показник якості Вимоги до якості при оцінці
Добре Задовільно Незадовільно
Лущення стерні Термін Зразу за збиранням врожаю У перші 5 днів після збирання Із запізненням більше 5 днів
Глибина Встановлена агровимогами З відхиленням не більше 1см З відхиленням більше 1см
Огріхи Відсутні Відсутні Наявні
Підрізання бур'янів Повне Лишаються не більше одного на 10 м2 Лишаються більше одного на 10 м2
Оранка Термін У першу половину встановленого терміну У встановлений термін Із запізненням
Глибина Встановлена З відхиленням не більше 1 см З відхиленням більше 1 см
Огріхи Відсутні Відсутні Наявні
Гребени-стість Гребенистість відсутня Слабка гребенистість Рілля гребениста

 

Продовження табл. 5.1

Культивація Заробка дернини Повна і глибока Не більше 5 випадків незаробленої дернини на 1 га Більше 5 випадків незаробленої дернини на 1 га
Оборювання кінців Кінці загінки оборані Кінці загінки оборані Кінці загінки не оборані
Термін У першу половину встановленого терміну У встановлений термін Із запізненням більше 2 днів
Глибина розпушення Встановлена З відхиленням не більше 1 см З відхиленням більше 1 см
Боронування Глибистість Глиби відсутні Не більше 5 глиб на 1 м2 Більше 5 глиб на 1 м2
Підрізання бур'янів Повне Лишилось не більше 1 буряна на 10 м2 Лишилось більше 1 буряна на 10 м2
Огріхи Відсутні Відсутні Наявні
Вирівнюван-ня поверхні Вирівняна Вирівняна Не вирівняна
Міжрядний обробіток Термін У першу половину встановленого терміну У встановлений термін Із запізненням більше 2 днів
Глибина розпушення Встановлена З відхиленням не більше 1 см З відхиленням більше 1 см
Підрізання бур'янів Повне Лишилось не більше 1 буряна на 10 м2 Лишилось більше 1 буряна на 10 м2
Огріхи Відсутні Відсутні Наявні
Пошкоджен-ня і засипання рослин Пошкоджених і засипаних рослин немає Пошкоджених рослин не більше 1 % Пошкоджених рослин більше 1 %

Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 8239; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2020 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.011 сек.