Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності


Впровадження сучасних інформаційних технологій в си­стему управління готелем вимагає значних капіталовкладень. Оцінка економічної доцільності інвестицій — завдання дуже складне, особливо тому, що метою придбання нових технологій є не лише скорочення витрат на робочу силу, але і підвищення якості і розширення асортименту послуг, скорочення термінів підготовки нових послуг і підвищення гнучкості процесу обслу­говування. Зважаючи на те, що деякі з цих переваг не спричи­няють прямого скорочення витрат на робочу силу, виправдати їхній вибір буває дуже складно. Крім того, стрімкий розвиток нових технологій приводить до того, що придбане устаткуван­ня «старіє» протягом яких-небудь декількох місяців, що робить оцінку витрат і вигод ще більш складним завданням.

Розглянемо переваги впровадження в практику роботи готелю автоматизованої інформаційної системи з управлін­ня.

Маркетингові переваги. Зниження тривалості операційно­го циклу дозволяє готелю скоротити терміни надання послуг і забезпечує можливість швидко реагувати на зміни попиту. При чому збільшується кількість надаваних готелем послуг, по­ліпшується їхня якість. Однак увесь цей зиск складно точно оці­нювати або прогнозувати, оскільки він дуже сильно залежать від дій конкурентів, що практично непередбачувані. Але, не­зважаючи на це, їх не слід ігнорувати, оскільки за своєю приро­дою такі переваги є стратегічними і надзвичайно важливими для довгострокового успіху будь-якої компанії.

Інформаційна система готелю дозволяє у найкоротший термін виключити з асортименту послуги, що реалізуються погано, і замінити їх новими, отримати ефект за рахунок більш точного визначення того, які категорії гостей отриму­ють конкретні послуги, у який час і як змінюються їхні сма­ки то що Впровадження автоматизованої інформаційної системи дозволяє скоротити витрати на робочу силу приблизно на 30%, знижуючи потребу в ній, а, отже, й підвищити продуктивність праці. Тобто робочий час і витрати на оплату праці з надання послуг будуть менші від цих самих показників при використанні старого підходу.

У результаті використання і впровадження автоматизова­ної інформаційної системи значно знижуються витрати на тех­нічне обслуговування і поточний ремонт, витрати енергії тощо, скорочуються поточні витрати у результаті більш раціонально­го використання номерного фонду готелю і збільшення ефек­тивності обслуговування гостей. Економічний ефект одер­жується також від надання послуг через Інтернет.

Таким чином, впровадження інформаційної системи відкриває нові можливості для ефективного вирішення основ­них завдань готельного бізнесу. Експлуатація системи дозво­ляє готелю реалізувати програми ресурсозбереження шляхом зниження експлуатаційних витрат на утримання систем зв'яз­ку, зниження енергоспоживання і водоспоживання, уникнути пікових навантажень, збільшити продуктивність праці, по­ліпшити якість послуг, виконуваних робіт і підвищити кваліф­ікацію працівників готелю.

Отже, інформаційний центр в сучасних умовах стає не­від'ємним елементом ефективної системи управління наданням послуг гостям.Дата добавления: 2020-02-05; просмотров: 661;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.