Спільне інвестування на фондовому ринку

Спільне інвестування являє діяльність, що здійснюється в інтересах і за рахунок засновників та учасників корпоративних та пайових інвестиційних фондів шляхом випуску цінних паперів фондів та вкладення акумульованих коштів інвесторів у ефективні фінансові інструменти з метою одержання прибутку. Діяльність зі спільного інвестування забезпечується корпоративними інвестиційними фондами та компаніями з управління активами, що надають послуги інституту спільного інвестування (ІСІ).

Споживачами фінансових послуг зі спільного інвестування є учасники пайових та корпоративних інвестиційних фондів. Останні шляхом придбання акцій корпоративного ІСІ або інвестиційних сертифікатів пайового ІСІ передають посередникам капітал для спільного вкладення у фінансові активи з метою зберігання та примноження. Таким чином, фінансові ризики, що пов'язані зі здійсненням фінансових інвестицій, передаються учасниками фондів фінансовим посередникам за винагороду. Спільний капітал, одержаний внаслідок розміщення цінних паперів ІСІ. спрямовується інститутом спільного інвестування або компанією з управління його активами на формування портфеля фінансових активів.

Фінансові послуги зі спільного інвестування надаються юридичним і фізичним особам. Такі послуги пропонуються тим учасникам ринку, які з різних причин не бажають здійснювати фінансові вкладення самостійно.

Недиверсифіковані (венчурні) фонди реалізують агресивну стратегію фінансового інвестування і тому підійдуть тим власникам заощаджень, які мають на меті одержання значних прибутків за високого рівня фінансового ризику. Венчурні фонди створюються на визначений термін часу, тому повернути вкладені у спільне інвестування кошти інвестори зможуть лише після ліквідації або реорганізації таких фондів. Діяльність венчурних фондів націлена на обмежене коло інвесторів від яких вимагають здійснення крупних інвестицій.

Інвестори, що націлені здійснювати фінансові вкладення протягом нетривалого періоду і в разі потреби повернути інвестовані кошти, оберуть для спільного інвестування відкриті та інтервальні фонди. Відкриті та інтервальні ІСІ можуть бути тільки диверсифікованого типу, тому вони в найбільшій мірі зможуть забезпечити реалізацію таких інвестиційних цілей, як ліквідність та безпека вкладень.

Основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування визначаються в його інвестиційній декларації, яка затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду або компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду.

Громадяни України мають право бути учасниками тільки диверсифікованих фондів, юридичні особи – учасниками диверсифікованих і недиверсифікованих фондів.

Законодавством України визначені особливості діяльності корпоративних та пайових інвестиційних фондів щодо реалізації спільного інвестування.

Управління активами корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору здійснює обрана ним компанія з управління активами.

Створення пайового інвестиційного фонду, формування його активів та управління ними забезпечує компанія з управління активами. З метою акумуляції коштів інвесторів компанія з управління активами здійснює випуск інвестиційних сертифікатів пайового фонду і організовує їх публічне розміщення на ринку. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів фонду не обмежується.

 

Питання для самоконтролю

 

1) Види професійної діяльності на фондовому ринку.

2) Діяльність з торгівлі цінними паперами, її суть та види.

3) Суть та види діяльності з управління активами інституційних інвесторів.

4) Види депозитарної діяльності на фондовому ринку.

5) Суть діяльності з організації торгівлі цінними паперами на ринку та її професійні учасники.

6) Види фінансових послуг торговців цінними паперами.

7) Принципи діяльності торговців цінними паперами.

8) Порядок створення та функціонування брокерської контори.

9) Види фінансових послуг брокерських контор.

10)Принципи брокерської діяльності.

11)Зміст андеррайтингу та його види.

12)Механізм реалізації «класичного андеррайтингу »

13)Суть спільного інвестування та механізм його реалізації.

14)Особливості діяльності корпоративного інвестиційного фонду.

15)Механізм управління активами інституційних інвесторів та його складові.

16)Привабливість послуг зі спільного інвестування для їх споживачів.

 

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

1) Практика та проблеми діяльності торговців цінними паперами в Україні.

2) Сучасна практика та проблеми надання фінансових послуг з розміщення цінних паперів.

3) Механізм взаємовідносин брокера і клієнта.

4) Діяльність брокерів на розвинутих фінансових ринках.

5) Андеррайтинг та етапи його проведення.

6) Сучасна практика та проблеми розміщення боргових зобов'язань України на світових ринках.

7) Порівняльна характеристика діяльності диверсифікованих та венчурних інвестиційних фондів.

Тестові завдання

2.1. До складу діяльності з торгівлі цінними паперами входять:

а) брокерська діяльність;

б) діяльність з управління цінними паперами;

в) андеррайтинг;

г) всі відповіді є вірними.

 

2.2. Андеррайдинг являє собою послугу щодо:

а) відповідального зберігання цінних парерів;

б) розміщення цінних паперів на ринку за винагороду;

в) ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

г) проведення розрахунків за біржовими угодами з цінними паперами.

 

2.3. Депозитні послуги на фондовому ринку можуть надавати:

а) зберігачі;

б) позабіржові торговельні системи;

в) компанії з управління активами;

г) фондові біржі.

 

2.4. Механізм «класичного» андерайтингу передбачає:

а) придбання посередником у емітента усього випуску цінних паперів з метою подальшого розміщення на ринку;

б) здійснення розміщення цінних паперів на ринку за комісійну винагороду;

в) обмін цінних паперів емітента на інші цінні папери;

г) управління цінними паперами емітента протягом визначеного періоду часу.

 

2.5. Професійному учаснику фондового ринку дозволяється поєднання діяльності з торгівлі цінними паперами з:

а) діяльністю зберігача;

б) реєстраторською діяльністю;

в) наданням консультаційних послуг;

г) усі відповіді є вірними.

2.6. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку здійснюють:

а) брокери;

б) фондові біржу;

в) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

г) торговельно-інформаційні системи.

 

2.7. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів може бути поєднана з діяльністю щодо:

а) організації торгівлі на фондовому ринку;

б) ведення реєстру власників цінних паперів;

в) ведення рахунків власників цінних паперів;

г) усі відповіді є вірними.


Дата добавления: 2021-11-16; просмотров: 55; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.034 сек.