Найважливіші функції основних суб’єктів державного фінансового контролю (Стефаник І.Б.)
Назва суб’єкта контролю Підпорядкованість Найважливіші функції
Національний банк України   1. Контроль за додержанням банками банківського законодавства, економічних нормативів та власних нормативних актів 2. Контроль щодо ліквідності комерційних, страхових та інвестиційних компаній з метою запобігання їх банкрутству 3. Валютний контроль
Рахункова палата Верховна Рада України Контроль за використанням коштів державного бюджету
Державна податкова адміністрація України Президент України 1. Облік платників податків та інших обов’язкових платежів до бюджетів і держфондів 2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов’язкових платежів 3. Контроль за достовірністю податкового обліку і звітності
Державна контрольно-ревізійна служба Міністерство фінансів України 1. Контроль за витрачанням бюджетних коштів усіх рівнів і коштів позабюджетних фондів 2. Контроль за збереженням держмайна у бюджетних установах 3. Контроль за достовірністю бухгалтерського обліку і звітності у бюджетних установах
Антимонопольний комітет України Кабінет Міністрів України 1. Здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 2. Захист законних інтересів підприємств і споживачів шляхом застосування заходів щодо припинення порушень антимонопольного законодавства
Пенсійний Фонд України Кабінет Міністрів України 1. Стягнення і акумуляція внесків для пенсійного забезпечення і допомог 2. Забезпечення фінансування витрат Пенсійного фонду 3. Контроль за своєчасним і повним надходженням страхових внесків до Пенсійного фонду

 

Громадський контроль. Одним із видів контролю за діяльністю органів державного управління і місцевого самоврядування є громадський контроль – один з видів соціального контролю, який здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами.

Згідно ст. 38 Конституції України «громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування». Суб’єктами такого контролю є громадські об’єднання: політичні партії, професійні союзи, молодіжні та інші громадські організації, органи самоорганізації населення, трудові колективи, збори громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни.

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності виконавчо-розпорядчих органів суттєво відрізняється від усіх інших видів контролю. Ця відмінність полягає насамперед у тому, що всі суб’єкти громадського контролю виступають від імені громадськості, а не держави. Тому їх контрольні повноваження, як правило, не мають юридично-владного змісту, а рішення за результатами перевірок носять рекомендаційний характер11.

Для громадського контролю характерною рисою є попередження порушень у сфері виконавчої влади за допомогою засобів суспільного впливу. Як і державний, громадський контроль базується виключно на правових засадах.

Прикладом громадського об’єднання, метою якого є контроль над діями влади з боку громадськості, можна вважати Всеукраїнську громадську організацію «Громадський контроль» - першопрохідця у цій сфері в Україні. Ця структура не обмежується лише суто одним контролем, а, що вкрай важливо, займається й питаннями громадського волевиявлення.

Громадський контроль також здійснюють профспілки. Він реалізується через діяльність різноманітних контрольних комісій, рейдових бригад за використанням суспільних фондів споживання, за дотриманням техніки безпеки, промислової санітарії. Органи профспілок здійснюють контроль за дотриманням адміністраціями та власниками підприємств чи їх уповноваженими законодавства про працю, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту та розмірів соціальних виплат.

Важливою формою безпосередньої участі населення у вирішенні питань місцевого значення є загальні збори громадян за місцем проживання. Такі збори проводяться відповідно до ст. 8 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні», затвердженого ВРУ 17 грудня 1993 року. Рішення цих зборів ураховується органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

Важливим чинником громадянського, демократичного суспільства є існування на належному рівні «четвертої влади», рід якою розуміють усі засоби масової інформації (ЗМІ). Їх роль зводиться не лише до здійснення комунікативних функцій між державою, суспільно-політичними інституціями та громадянами. Вони покликані, зокрема, реалізовувати надзвичайно важливу функцію громадського контролю за діяльністю державних та суспільних структур.

Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог чинного законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об’єктах. Вона може здійснюватись як самостійно, так і разом з органами державного контролю. За результатами перевірок на підставі складених при цьому протоколів та актів громадські організації інформують відповідні державні органи про виявлені порушення, вносять пропозиції щодо притягнення правопорушників до відповідальності тощо.

Прокурорський нагляд. Прокуратура у механізмі державного контролю посідає особливе місце. Будучи видом (частиною) державного контролю в цілому, прокурорський нагляд має широку сферу застосування, хоча його межі та повноваження весь час були і є предметом досліджень і суперечок законодавців, учених і практиків. У юридичній теорії та практиці ця функція визначається як загальний нагляд прокуратури12 .

Предметом загального нагляду є:

1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, вимогам Конституції та чинним законам;

2) додержання законів про недоторканість особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі та гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;

3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

У наш час прокуратура відіграє важливу роль у процесі здійснення державного управління. Адже саме в цій сфері часто спостерігаються прояви корупції, місництва, протидії органам прокуратури під час усунення ними порушень закону, втручання в їхню діяльність.

Відповідно до законодавства на прокуратуру покладається завдання здійснювати загальний нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

 

Внутрішній контроль є відомчим контролем для систематичної перевірки виконання рішень об’єктами управління, що відіграє важливу роль у зміцненні державної дисципліни, законності при формуванні органів виконавчої влади, підвищенні їх виконавчої дисципліни. Він здійснюється всіма органами виконавчої влади, їх посадовими особами, забезпечується службовцями чи спеціалізованими структурами і врівноважує діяльність державного управління. У такому аспекті контроль виступає як функція управління, будучи однією з важливих складових здійснення керівництва.

Внутрішній контроль можна назвати ще адміністративним контролем. Його завданням є попередження випадків порушення дисципліни, вимог чинного законодавства, невиконання управлінських рішень, бюрократизму, корупції тощо.


Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 65; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.