Адміністративні колегії АМКУ

Зміст лекції:

1. Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років.

Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов’язки до призначення нового Голови.

Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади в разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов’язків та у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх посадових обов’язків за станом здоров’я. Голова Анти­монопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президентові України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.

Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився.

Голова Антимонопольного комітету України:

очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність;

вносить Прем’єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;

розподіляє обов’язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України;

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;

здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи до заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету;

видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами господарювання, громадянами та об’єднан­нями суб’єктів господарювання чи громадян;

здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України.

Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.

Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений згаданим вище Законом.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України для реалізації завдань, покладених на Комітет, має право:

безперешкодно входити на підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки, якщо інше не передбачено законом;

вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;

вимагати для перевірки дотримання антимонопольного законодавства необхідні документи та іншу інформацію;

залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами та об’єднаннями їх фахівців, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

відповідно до розподілу обов’язків розглядати справи про порушення антимонопольного законодавства, заяви та справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства;

представляти Комітет і його територіальні відділення без спеціальної довіреності в суді чи арбітражному суді;

уповноважувати працівників апарату Комітету та працівників територіальних відділень здійснювати окремі повноваження.

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України зобов’язаний:

виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктив­ним та неупередженим у реалізації своїх повноважень;

надсилати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб’єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами антимонопольного законодавства України.

Без згоди Антимонопольного комітету України Державний уповноважений не може входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що створюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-гос­подарського управління та контролю.

Робота за сумісництвом Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України (крім наукової, викладацької та творчої діяльності), а також здійснення ним підприємницької діяльності забороняється.

2. Територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі — відділення) є органом у системі органів Антимонопольного комітету України (далі — Комітет), утвореним для реалізації завдань, покладених на Комітет Законом України «Про Антимонопольний комітет України», іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

Відділення утворюються Комітетом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, інших адміністративно-територіальних одиницях (далі — регіони), йому підпорядковане і підзвітне. Спрямування, координація і контроль діяльності відповідних відділень Комітету здійснюється Головою Комітету, його заступниками, державними уповноваженими Комітету згідно з розподілом їхніх функціональних обов’язків.

Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Комітету від 8 лютого 2002 р. № 23-р., рішеннями Комітету, нака­зами Голови Комітету.

Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, реєст­раційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Основними завданнями відділення є такі:

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції;

запобігання порушенням законодавства про захист економіч­ної конкуренції, виявлення і припинення їх;

контроль за узгодженими діями;

сприяння розвиткові добросовісної конкуренції.

Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні, а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету — за межами регіону.

Відділення згідно з покладеними на нього завданнями виконує такі функції:

контролює дотримання законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю;

розглядає заяви і справи про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії в межах підвідомчості й за результатами розгляду їх приймає відповідні рішення, у тому числі про накладання штрафів та припинення порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції;

звертається до суду чи господарського суду з позовами (зая­вами) у зв’язку з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, надсилає правоохоронним органам матеріали, що містять ознаки злочину;

взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю в питаннях розвитку конкуренції та демонополізації економіки, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, виявлення та припинення їх;

дає рекомендації та вносить пропозиції органам влади, установам, органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарювання та об’єднанням щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

дає рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням стосовно при­пинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, усунення причин виникнення цих по­рушень і умов, що їм сприяють, а якщо порушення припинене, — щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

погоджує рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення, зміни правил їхньої поведінки на ринку, чи такі, що можуть призвести до недопущення, обмеження, спотворення конкуренції або до створення монопольних утворень;

узагальнює практику застосування законодавства про захист економічної конкуренції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Комітету;

організовує виконання науково-дослідних робіт з питань проведення конкурентної політики, розвитку товарних ринків за завданнями Комітету;

бере участь в організації підготовки та навчання фахівців з питань, що належать до компетенції відділення;

вживає заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

взаємодіє із засобами масової інформації та громадськими організаціями в роботі із запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, систематично інформує населення про свою діяльність;

сприяє іншим відділенням Комітету в реалізації їхніх повноважень;

здійснює інші дії з метою контролю за дотриманням законодав­ства про захист економічної конкуренції в межах його повноважень.

Відділення в межах визначеної компетенції має повно­важення:

визначати самостійно, а за потреби — разом з іншими територіальними відділеннями межі товарного ринку, а також становище, у тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на ньому;

приймати відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, об’єднаннями, органами влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управ­ління та контролю розпорядження та рішення, накладати штрафи, застосовувати інші санкції;

вносити до органів влади обов’язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання в разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

давати висновки на проекти рішень та рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю суб’єктів господарювання, зокрема щодо планів приватизації та документів на корпоратизацію підприємств, які займають монопольне становище на товарних ринках;

одержувати безкоштовно надані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови відділення чи уповноважених ним осіб необхідні для здійснення покладених на відділення завдань документи, статистичну та іншу інформацію незалежно від місцезнаходження цієї інформації або суб’єкта, у якого вона запитується, у тому числі й ту, яка дає можливість встановлювати наявність чи відсутність порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

здійснювати за дорученням Комітету інші дії, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Відділення не має права втручатися в господарську діяльність суб’єктів господарювання за винятком випадків, передбачених означеним вище Положенням та іншими актами законодавства про захист економічної конкуренції.

Територіальне відділення Комітету очолює голова відділення, який призначається Головою Комітету.

Головою відділенняпризначається особа, яка має вищу освіту, зазвичай економічну чи юридичну, і стаж роботи на керівних посадах не менш як три роки.

Голова відділення в Автономній Республіці Крим призначається за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Голова відділення має заступників, які за його поданням призначаються Головою Комітету.

Заступником голови відділення призначається особа, яка має вищу освіту.

Голова відділення персонально відповідає за виконання покладених на відділення завдань і функцій, визначає ступінь відповідальності заступників голови, керівників структурних підрозділів та працівників відділення.

Заступники голови відділення за дорученням голови відділення виконують окремі його повноваження і заміщають голову відділення в разі його відсутності або неможливості його здійснити свої повноваження.

Голова відділення, особа, яка виконує його обов’язки:

спрямовує діяльність відділення;

розподіляє обов’язки між заступниками;

розробляє штатний розпис відділення в межах установленої структури, чисельності та фонду оплати праці працівників, кошторис витрат, затверджує положення про структурні підрозділи, визначає їхні функції й компетенцію та затверджує посадові інструкції;

є розпорядником асигнувань на утримання і забезпечення діяль­ності відділення;

здійснює прийняття, переведення, переміщення та звільнення працівників відділення (крім заступників);

застосовує заходи для заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділення (крім заступників);

видає накази, розпорядження, затверджує положення, інструк­ції та інші акти, обов’язкові для виконання їх працівниками відділення;

представляє відділення у відносинах з органами державної влади, у тому числі судом, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктами господарювання, громадянами та об’єднаннями суб’єктів господарювання чи громадян;

приймає розпорядження про визначення меж товарних ринків та становища, у тому числі монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ньому;

звертається до Голови Комітету з поданням про створення в разі потреби тимчасових адміністративних колегій Комітету для розгляду окремих справ про порушення законодавства, про захист економічної конкуренції та інших питань, віднесених до повноважень Комітету;

створює та очолює адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, забезпечує їхню діяльність;

приймає обов’язкові для виконання рішення та здійснює інші дії в межах компетенції та повноважень відділення;

здійснює інші дії за дорученням Комітету.

Голова відділення Комітету під час реалізації завдань, покладених на відділення, уповноважений:

безперешкодно входити на територію підприємства, в установи, організації за службовим посвідченням, мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевір­ки, якщо інше не передбачено законом;

вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб та громадян;

вимагати для перевірки дотримання законодавства про захист економічної конкуренції необхідні документи та іншу інформацію;

залучати за погодженням з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, підприємствами та об’єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів місцевих рад для проведення перевірок та ревізій;

складати протоколи про адміністративні правопорушення;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у випадках, передбачених законом;

вилучати предмети, майно, документи та інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, та накладати арешт на них;

відповідно до підвідомчості розглядати заяви і справи про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції, заяви і справи про економічну концентрацію та приймати рішення за результатами розгляду їх, у тому числі відповідні рішення про накладення штрафу і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції;

розглядати заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу на узгоджені дії;

одержувати відповідно до чинного законодавства від суб’єк­тів господарювання, органів влади, органів місцевого самовря­дування та органів адміністративно-господарського управління та контролю та їхніх посадових осіб, а також від громадян пояснення, документи, іншу інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, необхідну для здійснення завдань, покладених на відділення, у тому числі для розгляду заяв і справ про порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції;

входити до складу постійно діючих та тимчасових адміністративних колегій Комітету (і під час прийняття ними рішень мати рівні права з державними уповноваженими, що входять до складу колегії);

брати участь у засіданнях Антимонопольного комітету України з правом дорадчого голосу;

здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством.

Голова відділення Комітету зобов’язаний:

виконувати вимоги законодавства України, бути об’єктив­ним та неупередженим під час реалізації своїх повноважень;

надсилати органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю і суб’єктам господарювання подання щодо порушень посадовими особами законодавства про захист економічної конку­ренції України;

на вимогу Голови Комітету, але не рідше одного разу на рік, звітувати про діяльність відділення.

Голова територіального відділення без згоди Комітету не може входити до складу комісій та інших органів, що створюються орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, органа­ми адміністративно-господарського управління та контролю.

Діяльність щодо виявлення, попередження та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції здійснюється територіальним відділенням з дотриманням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України, а також Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що затверджуються Комітетом.

Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заяв і справ про надання дозволу на узгоджені дії здійснюється адміністративними колегіями територіального відділення Антимонопольного комітету України відповід­но до законодавства про захист економічної конкуренції та Регламенту про адміністративні колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України. Забезпечення розгляду заяв і справ адміністративною колегією територіального відділення здійснюється головою територіального відділення Комітету відповідно до його повноважень.

3. Для розгляду окремих справ про порушення конкурен­тного законодавства та інших питань, які віднесено до ком­петенції Комітету, утворюються постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії, які формуються з державних уповноважених і голів територіальних відділень АМКУ у складі не менше трьох осіб.

Адміністративні колегії формуються за галузевими, ре­гіональними або іншими принципами.

Постійно діючі адміністративні колегії АМКУ мають повноваження розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про на­дання дозволів на узгоджені дії, концентрацію; приймати рішення і розпорядження, надавати висновки про кваліфі­кацію дій; перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень; вимагати надання інформації, зокрема з обмеженим доступом; проводити дослідження ринків, визначати їх межі і монопольне становище; давати обов´язкові до розгляду рекомендації та ін.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій концентрації, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації;

3) перевіряти рішення адміністративних колегій територіальних відділень Антимонопольного комітету України;

4) переглядати рішення, прийняті постійно діючою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в цих справах;

12) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

До компетенції тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України належать перегляд прийнятих тимчасовою адміністративною колегією Антимонопольного комітету України рішень, здійснення повноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5-10 і 12 частини першої, частині другій цієї статті, а також здійснення інших повноважень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захистекономічної конкуренції, про надання дозволу, надання попередніх висновків стосовно узгоджених дій, проводити розслідування або дослідження за цими заявами і справами;

2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення, надавати попередні висновки стосовно узгоджених дій;

3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;

4) переглядати рішення, прийняті адміністративною колегією територіального відділення Антимонопольного комітету України;

5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;

6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;

7) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);

8) визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

9) вносити до органів виконавчої влади обов'язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;

10) надавати обов'язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;

11) звертатися до суду із запитами щодо надання інформації про справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України має право надавати обов'язкові для розгляду рекомендації та вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, суб'єктів господарювання, об'єднань пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на обмеження монополізму, розвиток підприємництва і конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, а також щодо припинення дій або бездіяльності, що можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Адміністративна колегія територіального відділення Антимонопольного комітету України здійснює інші повноваження відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Питання для самоконтролю

1. Голова Антимонопольного комітету України та державні уповноважені (вимоги щодо призначення на посаду).

2. Права та обов’язки державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

3. Дисциплінарна відповідальність і звільнення з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

4. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України.

5. Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України.

6. Порядок і підстави погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання.

 

Контрольні питання

1. Компетенція Антимонопольного комітету України.

2. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України.

3. Повноваження Антимонопольного комітету України.

4. Повноваження посадових осіб Антимонопольного комітету України.

Практичні завдання

Дайте відповіді на питання

1. Чим визначаються повноваження Голови Антимонопольного комітету України та державного уповноваженого? .

2. Перерахуйте права й обов'язки державного уповноваженого, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України.

3. Шляхи застосування дисциплінарої відповідальності до державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

4. Правовий статус територіальих відділень Антимонопольного комітету України.

5. Правовий статус адміністративних колегйї Антимонопольного комітету України.

Література [2; 8; 17]

 


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1104; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.11 сек.