Радіоелектронне подавлення. Визначення, зміст, завдання та засоби радіоелектронного подавлення частин РЕБ ПС ЗС України
 

На сучасному етапі успіх бойових дій військ, ефективність застосування зброї в значної мірі залежить від стійкої роботи систем і засобів управління військами і зброєю. Очевидно, що супротивні сторони будуть вживати певних заходів з метою забезпечення переваги у використанні систем управління. Зазначену задачу можливо вирішити шляхом вдосконалення та забезпечення стійкої роботи своєї системи управління військами і зброєю або шляхом зниження можливостей системи управління військами і зброєю противника.

Сучасний стан та перспективи розвитку систем управління, технічну основу яких складають РЕСЗ, свідчить про те, що найбільш перспективним шляхом забезпечення переваги у використанні РЕСЗ є саме зниження можливостей системи управління військами і зброєю противника, тобто дезорганізація його системи управління. Так, останнім часом, у збройних силах приділяється значна увага розробці та удосконаленню способів боротьбі з РЕСЗ противника, які б дозволяли виключити або ускладнити їх застосування щодо бойового призначення.

Відомо, що ефективність застосування РЕСЗ може бути знижена шляхом їх знищення або радіоелектронного подавлення.

При знищенні РЕСЗ наноситься такий збиток, при якому повністю виключається можливість їх застосування. Для цього можуть застосовуватись окремо або комплексно різноманітні сили (артилерія, авіація, розвідувально-диверсійні групи та інші) і засоби ураження (гарматні, бомби, ракети).

Внаслідок радіоелектронного подавлення показники ефективності функціонування погіршуються частково (тимчасово). В основу РЕП покладені зміни зовнішніх умов функціонування РЕСЗ. Ці зміни досягаються навмисним впливом електромагнітними випромінюваннями на приймальні пристрої РЕСЗ, застосуванням хибних цілей та пасток, зменшенням помітності РЕСЗ по фізичним полям, зміною умов розповсюдження електромагнітних хвиль, передаванням дезінформуючих сигналів.

За сучасних умов завдання дезорганізації управління військами та зброєю при веденні бойових дій є одним із найважливіших оперативних завдань військ. Воно є обов’язковою умовою досягнення успіху в операції (бойових діях), особливо в початковий період. За бойовою ефективністю завдання дезорганізації управління не має собі рівних.

У якості критерію ефективності заходів щодо дезорганізації системи управління військами та зброєю противника приймається рівень зниження якості і можливостей цієї системи внаслідок впливу на неї сил і засобів ураження й радіоелектронного подавлення.

При проведенні оперативно-тактичних розрахунків розрізняють три ступені дезорганізації управління: зрив, порушення та утруднення.

Зрив управління вища ступінь дезорганізації управління. При зриві управління противник втрачає можливість приймати обґрунтовані рішення, безперервно і оперативно застосовувати зброю, вести розвідку з використанням технічних засобів і радіоелектронну боротьбу. Зрив управління здійснюється, як правило, при вирішенні військами особливо важливих завдань в операції (бойових діях) на короткий час і в обмеженому районі.

Порушення управління – це ступінь дезорганізації управління, при якій противник періодично втрачає управління військами і зброєю в окремих ланках і на окремих напрямках.

Утруднення управління – нижча ступінь дезорганізації управління, при якій мають місце перебої в управлінні військами і зброєю противника, скорочується обмін інформацією в окремих ланках і ускладнюється централізована робота його системи управління.

Необхідні ступені дезорганізації управління противника досягаються комплексним і погодженим за метою, завданням, місцем і часом застосуванням вогневого ураження та радіоелектронного подавлення.

Співвідношення між застосуванням засобів вогневого ураження й радіоелектронного подавлення залежать від ланки управління. У стратегічній ланці управління для вирішення завдань дезорганізації управління основна роль відводиться вогневий поразці, а в тактичної ланці – радіоелектронному подавленню.

Радіоелектронне подавлення (РЕП) являється активною складовою частиною радіоелектронної боротьби і уявляє собою сукупність узгоджених за метою, завданням, місцем і часом радіоелектронних впливів на РЕСЗ управління військами і зброєю противника, які здійснюються силами та засобами РЕБ по єдиному задуму і плану відповідно з радіоелектронною обстановкою, що складається.

РЕП організується і проводиться з метою дезорганізації управління військами і зброєю противника, зниження ефективності ведення ним розвідки з використанням технічних засобів та застосування зброї і бойової техніки. РЕП базується на використанні такої властивості РЕСЗ, як відкритість для прийому корисних і сторонніх сигналів – переносників інформації.

При радіоелектронному подавленні способи зниження ефективності застосування РЕСЗ достатньо різноманітні. Однак, всі способи РЕП ґрунтуються на зміни зовнішніх умов функціонування РЕСЗ. Ці зміни досягаються наступним чином:

- впливом радіоелектронними перешкодами на РЕСЗ управління військами і зброєю противника;

- відведенням самонавідних й керованих засобів ураження від об’єктів, які прикриваються шляхом застосування хибних цілей і пасток;

- передачею дезінформуючих повідомлень в радіомережах противника або своїх військ;

- зміною умов розповсюдження електромагнітних хвиль;

- зміною радіолокаційної контрастності місцевості та об’єктів, які прикриваються.

При цьомуне повинна погіршуватися робота своїх РЕСЗ.

Слід визначити, що основним способом РЕП є створення активних і пасивних перешкод комплексами та засобами РЕП різного призначення і базування (СПО-8м, СПН-30, СПН-40, СПН-2 (-3, -4), Р-330Б, Р-325У, Р-934У (Б) та ін.) а також за допомогою закидувальних передавачів перешкод. Вплив перешкод на РЕСЗ приводить до погіршення якості їх функціонування.

Відведення самонавідних й керованих засобів ураження від об’єктів, які прикриваються, забезпечується застосуванням спеціальних технічних засобів, хибних цілей і пасток різного призначення і принципів дії, а також зміни режимів роботи РЕСЗ.

Передача дезінформуючих повідомлень в радіомережах противника, як правило, здійснюється в ході бойових дій. При дотриманні правил радіообміну і режиму роботи, які використовуються противником, передаються хибні сигнали та команди про зміну бойових завдань частин та підрозділів, зміну режимів роботи, робочих частот РЕСЗ, позивних та інші дезінформуючі повідомлення.

Зміна умов розповсюдження електромагнітних хвиль і радіолокаційної контрастності місцевості (об’єктів) досягається впливом на фізичні середовища розповсюдження спеціальною зброєю, а також застосуванням радіопоглинаючих матеріалів, куткових і дипольних відбивачів та ін.

В залежності від діапазону хвиль, що використовуються, і середовища їх розповсюдження розрізнюють наступні види радіоелектронного подавлення: радіоподавлення (РП) та оптико-електронне подавлення (ОЕП).

Радіоподавленняполягає в порушенні роботи РЕСЗ управління військами і зброєю противника: систем засобів радіолокації і радіонавігації, радіо-, радіорелейних, тропосферних і супутникових ліній зв’язку. Воно досягається шляхом впливу на них навмисними перешкодами, застосуванням хибних радіолокаційних цілей і пасток, передачею дезінформуючих повідомлень в радіомережах противника або своїх військ, а також зміни умов розповсюдження радіохвиль та радіолокаційної контрастності місцевості (об’єктів).

При РП засобів радіо-, радіорелейного, тропосферного, супутникового зв’язку та радіонавігації під впливом перешкод відбувається повне або часткове спотворення інформації, яка приймається, а при РП засобів радіолокації – повне приховування або часткове маскування позначок від цілей на екранах радіолокаторів або зрив автоматичного супроводу цілей. Слід мати на увазі, що РП здійснюється з урахуванням вогневого ураження, захоплення, виводу з ладу важливих радіоелектронних об’єктів противника.

Оптико-електронне подавленняполягає в порушенні роботи інфрачервоних, тепловізійних, телевізійних, лазерних і оптико-візуальних систем і засобів розвідки, спостереження, зв’язку й управління зброєю противника. Воно досягається шляхом впливу на них активними та пасивними перешкодами, застосуванням хибних оптичних цілей і пасток, аерозолів, а також, виведенням з ладу електромагнітними випромінюваннями оптичного діапазону оптичних і фоточутливих елементів цих систем та засобів.

Основними завданнями радіоелектронного подавлення являються:

- радіоелектронне прикриття об’єктів від повітряної радіолокаційної розвідки з метою зниження ефективності прицільних бомбових ударів та стрільби керованими ракетами;

- порушення управління авіацією по радіо у повітрі з встановлених рубежів;

- зниження точності виводу засобів повітряного нападу противника до об’єктів удару з застосуванням автономних та неавтономних радіонавігаційних систем;

- утруднення польотів авіації противника на малих висотах з застосуванням бортових РЛС;

- утруднення розвідки районів, об’єктів та РЕСЗ Повітряних Сил, а також зрив передачі розвідувальної інформації з борту засобу повітряної розвідки противника.

Вирішення зазначених завдань РЕП забезпечується шляхом застосування засобів авіаційних і наземних частин і підрозділів РЕБ, підрозділів дистанційно пілотованих літальних апаратів РЕБ, засобів РЕБ бойових літаків та вертольотів, а також наземних засобів маскування та імітації.

В ході ведення РЕП здійснюється вплив електромагнітними випромінюваннями на радіоелектронні об’єкти систем управління.

Під радіоелектронним об’єктом розуміють наземний, повітряний, морський або космічний елемент (засіб) системи управління військами, зброєю із сукупності його радіоелектронних засобів, які розміщуються на одному пункті управління у визначеному районі або на окремому бойовому засобі військової техніки.

Дооб’єктів радіоелектронного подавленнявідносяться:

в системах управління стратегічною авіацією та її зброєю: бортові радіоприймальні пристрої КХ, УКХ радіозв’язку у ланці “борт-борт”; бортові приймально-індикаторні пристрої радіонавігаційних систем; бортові РЛС огляду земної поверхні та забезпечення польоту на малих висотах, а також оптико-електронні засоби управління зброєю;

в системах управління тактичної авіації та її зброєю: засоби КХ радіозв’язку управління ТА АСУ 485L; бортові радіоприймальні пристрої УКХ радіозв’язку ударних літаків, літаків-розвідників та безпілотних літальних апаратів (БЛА); засоби КХ та УКХ радіозв’язку системи АВАКС; багатофункціональні та спеціалізовані бортові РЛС ударних літаків та бортова РЛС системи АВАКС; бортові оптико-електронні засоби розвідки та управління зброєю; РЛС бокового огляду літаків-розвідників; бортові радіоприймальні пристрої літаків-розвідників та ретрансляції, а також засобів поразки РУК; бортові приймально-індикаторні пристрої РНС ближньої дії;

в системі управління стратегічних крилатих ракет: радіовисотоміри, радіонавігаційні системи та датчики систем наведення крилатих ракет;

в системі управління безпілотних літальних апаратів: командні радіолінії радіозв’язку; приймально-індикаторні пристрої РНС; РЛС бокового огляду; телевізійні та інфрачервоні датчики.

Радіоелектронне подавлення повинно здійснюватись комплексно з застосуванням автоматизованого управління засобами РЕП різного призначення.

Комплексне РЕП радіоелектронних об’єктів, що були перераховані вище, приведе, як правило, до збільшення помилок літаководіння, утруднення і збільшення часу пошуку цілей, необхідності наближення до об’єктів удару, збільшення мінімальної висоти польоту, а також викличе недовіру екіпажу літака до показань бортових приладів. Усе це може привести до значного зниження ефективності ударів засобів повітряного нападу противника по об’єктах та підвищенню бойової ефективності родів військ Повітряних Сил на об’єктах, що прикриваються.


Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 4581; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.032 сек.