Виявлення проблем і формулювання мети дослідження

Виявлення проблеми - це формулювання предмета маркетингового дослідження. Без цього можна зібрати непотрібну і дорогу інформацію і скоріше заплутати, чим прояснити проблему. Гарне виконання цього етапу орієнтує на збір і аналіз конкретної інформації, необхідної для прийняття рішення. Якщо дослідник точно не знає, що потрібно вивчити, необхідно провести попереднє пророблення, використовуючи інформаційний аналіз.

Коли проблеми виявлені, варто визначити і сформувати цілі дослідження. Цілі дослідження можуть бути пошуковими, що передбачають збір попередніх даних, що проливають світло на проблему. Описові цілі мають на увазі опис якихось визначених явищ. Наприклад, буде потрібно виявити обсяг продажів визначеного товару на конкретному ринку. Експериментальні цілі припускають перевірку гіпотези про якийсь причинно-наслідковий зв'язок, наприклад, що зниження цін на товар на 1% приведе до збільшення обсягу продажів на X %.

· Типовими задачами маркетингових досліджень є:

· вивчення характеристик ринку;

· оцінка потенціалу ринку;

· аналіз розподілу часток ринку;

· аналіз збуту;

· аналіз тенденцій ділової активності;

· вивчення товарів конкурентів;

· короткострокове прогнозування;

· довгострокове прогнозування;

· вивчення політики цін.

У результаті систематизації й узагальнення інформації звичайно одержують таблиці, діаграми, графіки й інші матеріали, що, на думку маркетолога, допоможуть зрозуміти зміст інформації. Однак, найбільш коштовним результатом маркетингових досліджень є аналітична записка, у якій на підставі всебічного аналізу і синтезу зібраної інформації представлений інформаційний варіант управлінського рішення. Ґрунтуючись на матеріалах аналітичної записки і зіставляючи них з наявною власною інформацією й інтуїцією, керівник фірми приймає власне управлінське рішення.

На жаль, багато керівників звикли приймати рішення лише на основі власних умовиводів. Це пагубний шлях, що рано або пізно поставить підприємство в скрутне положення. Але якщо керівник має інформацію, отриманої в результаті маркетингових досліджень, то він, по-перше, зможе підтвердити або спростувати свої розуміння, а по-друге, прийняти обґрунтоване рішення.

Результати маркетингового дослідження повинні бути представлені у вигляді звіту. Звіт включає дуже коротке резюме, що містить постановку задачі й основні результати, опис методики і результатів дослідження, висновки і рекомендації. Статистичні матеріали, детальні роз'яснення методики повинні бути винесені в додатки.

Методи маркетингових досліджень.Існує чотири основних методи збору інформації: опитування, спостереження, експеримент і імітація.

Опитування - це з'ясування позицій респондентів щодо якого-небудь питання. Опитування - найпоширеніший метод дослідження, що дозволяє одержати інформацію по самому широкому колу питань. Техніка опитування містить у собі вимірювальні інструменти і методи збору інформації. Методами збору інформації при опитуванні є: анкети, персональні інтерв'ю, інтерв'ю по телефону, анкети, відправлені поштою. Найчастіше як вимірювальний інструмент використовуються анкети. У широкому змісті анкета - ця ряд питань, на які опитуваний повинний дати відповіді. Анкета - інструмент дуже гнучкий, питання можна задавати безліччю різних способів. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявлених недоліків до початку її широкого використання. У недбало підготовленій анкеті завжди можна знайти цілий ряд методичних помилок. Типові помилки - постановка запитань, на які неможливо відповісти або на які не захочуть відповідати, а також питання, що не вимагають відповіді. Найчастіше відсутні питання, на які варто було б обов'язково одержати відповіді. Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, що він вносить у досягнення результатів дослідження. У ході розробки анкети дослідник ретельно відбирає питання, які необхідно задати, вибирає форму цих питань, їхнього формулювання і послідовність.

Форма питання може вплинути на відповідь. Дослідники виділяють два типи питань: закриті і відкриті. Закрите питання містить усі можливі варіанти відповідей, і опитуваний просто вибирає один з них. Відкрите питання дає опитуваному можливість відповідати на нього своїми словами. Відкриті питання часто дають більше інформації, оскільки опитувані можуть сформулювати відповідь за своїм розсудом. Особливо корисні відкриті питання на пошуковому етапі дослідження, коли необхідно установити, що люди думають. З інший сторони., відповіді на закриті питання легше інтерпретувати: зводити в таблиці, піддавати статистичному аналізу.

Формування питань також вимагає обережності. Дослідник повинний користуватися простими, недвозначними словами, що не впливають на відповідь.

Велике значення має також послідовність питань. Перше з них повинне, по можливості, розбудити в опитуваних інтерес. Важкі або особисті питання краще задавати наприкінці, щоб опитувані не встигли замкнутися в собі. Питання варто задавати в логічній послідовності.

Персональне інтерв'ю - універсальний метод проведення опитування. Можна задати багато питань, доповнити результати бесіди своїми спостереженнями. Це самий дорогою з чотирьох видів опитування. Він вимагає більш ретельного планування і контролю.

Розрізняють два види інтерв'ю: індивідуальні і групові. Індивідуальні припускають відвідування людей дома, за місцем роботи або на вулиці. Інтерв'юер повинний домогтися співробітництва, бесіда може тривати від декількох хвилин до декількох годин. У ряді випадків, як компенсацію за витрачений час опитуваним вручають грошові суми або невеликі подарунки.

При груповому інтерв'ю запрошують для бесіди зі спеціально підготовленим інтерв'юером про товар, послугу, організацію або проблемі не більш 10 чоловік. Бесіда триває кілька годин. Ведучий повинний мати високу кваліфікацію, об'єктивністю, знанням теми й області діяльності, про яку піде мова, розуміти специфіку динаміки групового і споживчого поводження. У противному випадку результати бесіди можуть не тільки виявитися марними, але і вводити в оману. За участь у бесіді необхідно виплатити невелику грошову винагороду.

Бесіда, як правило, проходить у приємній обстановці. Для того, щоб ще більше розташувати співрозмовників, подають каву, прохолодні напої. Ведучий починає бесіду з загальних питань, заохочує вільний і невимушений обмін думками між учасниками інтерв'ю в розрахунку на те, що динаміка групового поводження дозволить виявити їхні справжні почуття і думки. Висловлення записують за допомогою відеокамери або магнітофона, потім вивчають, намагаючись розібратися, як споживачі приймають рішення про покупку. Групове інтерв'ю - Один з основних дослідницьких методів маркетингу, що дозволяють глибше зрозуміти думки і почуття споживачів.

Інтерв'ю по телефону - кращий метод швидкого збору інформації. У ході його інтерв'юер має можливість роз'яснити незрозумілі для опитуваного питання. Два основних недоліки інтерв'ю по телефону: опитати можна тільки тих, у кого є телефон; і бесіда повинна бути короткою і не носити особистісного характеру. Якщо респондент займає високу посаду, то з ним часто буває важко встановити телефонний зв'язок.

Запитальники, що відправляються поштою, можуть бути засобом вступу в контакт з особами, що або не погодяться на персональне інтерв'ю, або на відповідях яких може позначитися вплив інтерв'юера. Поштова анкета вимагає простих, чітких питань. Її перевагою є найбільший ступінь деталізації проблем. Недоліки непрезентативність і невисокий відсоток повернення таких анкет.

Спостереження - це метод дослідження, при якому вивчаючий веде безпосереднє спостереження за досліджуваними об'єктами, не вступаючи з ними в контакт і не роблячи на них впливу. Спостереження проводиться відповідно до заздалегідь сформульованих правил.

При спостереженні об'єкти дослідження не знають, що за ними спостерігають, і поводяться природно, що підвищує вірогідність отриманих результатів. Крім того, існує можливість врахувати навколишню ситуацію. Недоліки цього методу - суб'єктивність і труднощі досягнення репрезентативності вибірки.

Імітація - це заснований на застосуванні ЕОМ метод, що дозволяє вивчати вплив різних маркетингових факторів на досліджувану величину за допомогою математичні моделей, а не в реальних умовах.

Спочатку будується модель контрольованих і неконтрольованих факторів, з якими зіштовхується фірма. Потім різні сполучення факторів закладаються в комп'ютер, щоб визначити їхній вплив на загальну стратегію маркетингу. Імітація може враховувати безліч взаємозалежних факторів. Однак вона складна, важка в застосуванні і сильно залежить від закладених s основу моделі припущень.

Джерела маркетингової інформації.Існує велике різноманіття видів маркетингової інформації, використовуваних маркетологами. Основними з них є: факти, оцінки, прогнози, узагальнені зв'язки, слухи.

Факт - подія або умова, що спостерігається прямо (найпростіший вид маркетингової інформації).

Оцінки - відрізняються від фактів тим, що базуються скоріше на умовиводах і (або) статистичних прийомах, чим на прямому спостереженні і підрахунку. Така оцінка може відрізнятися від факту.

Прогнози, на відміну від оцінок, зв'язані з майбутнім. Частково вони засновані на екстраполяції тенденцій, частково на аналогії і частково на здоровому глузді.

Узагальнені зв'язки часто використовують на практиці як основу для оцінки і прогнозу. Наприклад, вони встановлюються між обсягом продажів і таких факторів, як національний доход, довіра споживача, план витрати корпоративного капіталу і т.д.

Слух відрізняється від факту тільки тим, що джерело інформації менш надійне. Але слух може бути єдиним доступним джерелом окремих видів інформації, наприклад, планів конкурентів. Таким чином, слухи займають визначене місце в маркетинговій інформаційній системі будь-якої компанії.

Найбільш важливими джерелами маркетингової інформації є:

Джерела усередині компанії: спеціалізовані групи співробітників, періодичні звіти, всілякі інформаційні зв'язки;

Офіційні джерела: звіти урядових агентств, звіти торговельних асоціацій, звіти про наукові дослідження й ін.;

Конкуруючі товари: розбирання і дослідження виробів конкурентів, а також інформація про вироби, що маються в компаніях;

Конференції і семінари - можуть бути безцінним джерелом інформації з новітніх технологій. Вони також надають можливість обговорення проблем з експертами;

Консультанти - учені з науково-дослідних інститутів і фахівці з інших організацій;

Клієнти і користувачі можуть внести вклад як у ринкові дослідження, так і висловлювати свою думку про вироби або технології;

Сторінки Інтернету - дозволяють за допомогою могутніх пошукових систем зібрати величезну кількість технічних даних, патентів і іншої інформації;

Патентна література – являє собою особливу цінність для ведення розробок у конкретних технічних галузях. Вона також є істотною і необхідною умовою при розгляді питання про патентування;

Законодавчо-правові і нормативні акти: закони, положення, інструкції, стандарти;

Технічна література, що містить наукові публікації фахівців і матеріали конференцій по відповідних темах, являє собою істотне джерело інформації;

Підручники - корисні для легкого введення в нову тему;

Виробнича література - містить матеріали з конкретної галузі, що публікуються виробничими асоціаціями й іншими джерелами. У ній звичайно представлені дані гарної якості по останніх тенденціях і розробках;

Спеціалізовані виставки - надають прекрасну можливість для збору інформації про вироби конкурентів. Вони корисні також для встановлення контактів з потенційними партнерами;

Торговельні ярмарки - безцінні для ринкових досліджень і для збору технічної інформації. На них звичайно можливо установити гарні контакти й одержати цікаву інформацію про новітні продукти;

Звіти про дослідження ринку - складаються багатьма організаціями і часто надаються користувачам за плату. На жаль, не завжди існує чіткий взаємозв'язок між ціною і якістю звіту.

Звіти про дослідження ринку часто з'являються в професійних журналах, виданнях професійних і торговельних асоціацій, публікаціях професійних органів і т.д. Велика частина цих джерел коштує недорого, тому основні зусилля йдуть на те, щоб їхній просто знайти. Деякі звіти про дослідження ринку є в бібліотеках, а більш дорогі звіти можна знайти в організаціях, що займаються дослідженням ринку, або в їхніх агентів.

Електронні засоби. Інтернет є невичерпним джерелом будь-якої інформації. Однак, вартість електронних послуг може бути високою. Тому варто уважно вивчити їхню вартість перед проведенням дослідження. Це важливо, тому що часто та ж сама інформація доступна в інших джерелах по більш низьких цінах. Варто вивчити WEB-сторінки потенційних клієнтів і конкурентів, тому що на них може бути коштовна і, у той же час, безкоштовна інформація.

.

Запитання для самоконтролю

1. В чому полягає роль маркетингового дослідження?

2. Назвіть основні завдання маркетингу.

3. Дайте характеристику основним методам маркетингового дослідження.

4. З якою метою проводиться дослідження ринку?

5. В чому полягає виявлення проблеми маркетингового дослідження?

6. Назвіть основні джерела маркетингової інформації.

 

Практична робота


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1337; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.