Соціальна політика держави

 

Соціальна політика – це діяльність держави по створенню і регулюванню соціально-економічних умов життя суспільства з метою підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості і соціально-політичної стабільності в країні, а також узгодження цілей соціального характеру з цілями економічного зростання.

При розробці соціальної політики держава повинна виходити з таких принципів:

1. Державне втручання повинно відповідати вимогам ринку, тобто здійснюватися таким чином, щоб механізм цін як сигнальний устрій продовжував функціонувати і щоб не порушувався ринковий порядок із стимулюючою і послідовною конкуренцією.

2. Механізм соціального захисту повинен формуватися як сукупність державних гарантій, наданих кожному, і забезпечення дотримання прав людини. Відповідно для розробки такої системи необхідно визначити соціальні нормативи, які повинні відображати рівень життя й умови праці.

3. Повинен здійснюватися диференційований підхід до різноманітних прошарків і груп населення залежно від соціального стану, працездатності і ступеня економічної самостійності.

4. Система соціального захисту повинна бути інтегрованою, багаторівневою, дійовою на всіх рівнях з чітким визначенням прав, відповідальності і функцій кожного.

5. Масштаби перерозподільних процесів у суспільстві не повинні перевищувати оптимальних розмірів, що дозволяє зберегти стимули до кваліфікованої, творчої, ефективної праці.

Засобом реалізації соціальної політики є система соціального захисту і соціальних гарантій.

Соціальний захист – це система державних заходів щодо забезпечення гідного матеріального і соціального стану громадян.

Основними напрямками формування ефективної системи соціального захисту визначаються: підтримка найбідніших прошарків населення; гарантія права на працю; регулювання зайнятості. Соціальний захист включає соціальне забезпечення і соціальну підтримку. Соціальне забезпечення (прямий вплив) передбачає страхування населення і допомогу. Соціальна підтримка (непрямий вплив) передбачає гарантії і пільги.

Для зберігання певного рівня життя громадян, особливо бідних, вживаються такі заходи:

1.Компенсація – це відшкодування населенню частини додаткових витрат, викликаних підвищенням роздрібних цін на групи товарів, що користуються масовим попитом. При цьому компенсується лише певна норма споживання. Компенсація носить диференційований характер і спрямована на соціально незахищені прошарки населення.

2.Адаптація – це підвищення розміру фіксованих виплат, а саме: пенсій, допомоги, стипендій, мінімальної заробітної плати по мірі зростання вартості життя.

3.Індексація прибутків – це автоматичне коригування номінальних прибутків по мірі зміни індексу цін відповідно до заздалегідь затвердженої методики. Індексації підлягають заробітна плата, заощадження, соціальні виплати, допомога.

Соціальні гарантії – це система обов'язків держави перед своїми громадянами щодо задоволення їхніх соціальних потреб.

Виділяють такі елементи системи соціальних гарантій:

1. Гарантії рівного доступу до соціально пріоритетних благ.

2. Гарантії зайнятості, індивідуальної підприємницької діяльності.

3. Гарантії доступу працівника до процесів прийняття управлінських рішень.

4. Гарантії розподілу по праці, одержання прибутків на основі прийнятних засобів і джерела їх формування.

5. Гарантії рівного доступу до ринків товарів і послуг.

6. Гарантії у сфері споживання.

7. Гарантії забезпечення екологічної безпеки для нормального відтворення життя членів суспільства.

8. Гарантії захисту цивільних свобод кожної особистості.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Перерахуйте основні чинники, що впливають на розмір попиту на працю.

2. Перерахуйте основні чинники, що впливають на розмір пропозиції трудових послуг.

3. Виходячи з яких умов аналізується ринок праці у класичній теорії?

4. Виходячи з яких умов аналізується ринок праці у кейнсіанській теорії?

5. Які ви знаєте показники рівня життя людей? Охарактеризуйте їх.

6. У чому ви бачите розбіжності між фізіологічним і соціальним прожитковим мінімумом?

7. Що таке прибутки населення? Які ви знаєте джерела надходження прибутків?

8. Що являє собою мінімальна заробітна плата? Яка її основна функція?

9. Що показує крива Лоренца? Коефіцієнт Джині?

10. Якими принципами повинна керуватися держава при здійсненні соціальної політики?

11. Назвіть заходи, що вживаються державою для підтримки певного рівня життя громадян країни.

 

ТЕМА 9


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1216; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2019 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.006 сек.