Представлення вантажопотоків

Вантажопотік може бути представлений у вигляді двох форм:

а) у табличній формі;

б) графічно у вигляді епюри.

При представленні вантажопотоку табличною формою користуються певними позначеннями.

Вантажовідправників позначають як , де і - кількість пунктів відправлення вантажу (і=1,2,...,m). Вантажоотримувачів позначають через , де j - кількість пунктів отримання вантажу (j=1,2,...,n). Кількість тонн вантажу, що відпраляється з пункту вивозу позначається через , а кфлькфсть тонн вантажу, яка потрібна кожному споживачеві - через . Відстань між клієнтами позначається через та проставляється у верхньому правому куті в табличній формі вантажопотоку. Величина завозу вантажу від і-того постачальника до j-того споживача позначається як . Вважається, що сума завозу дорівнює сумі вивозу вантажу.

 

  ... Обсяг завозу
     
         
. . .          
         
Обсяг вивозу  

 

Інша форма представлення вантажопотоку - графічна. На осі Х відкладають відстань перевезення вантажу, а на осі Y - обсяг перевезення вантажу. Епюру вантажопотоку будують таким чином. Спочатку відкладають у певному масштабі довжину однієї або декількох ділянок, на яких здійснюються перевезення вантажу (вісь Х). Потім перпендикулярно до цієї лінії відкладають в масштабі кількість вантажу у тоннах (вісь Y). Площа кожного прямокутника на ерюрі вантажопотоків уявляє собою вантажообіг у тонно-кілометрах на цій ділянці.

 

Р

 
 

 

 


Епюри вантажопотоків, що накладені на схему транспортної мережі доріг, прийнято називати картограмою вантажопотоку. Для терміну "картограма вантажоротоку" можна використати таке визначення - це графічне відображення вантажопотоків на карті (плані, схемі) місцевості, де виконуються перевезення вантажу по діючим шляхам його переміщення. Картограму будують з урахуванням напрямку руху транспорту по дорозі (ліво- або правосторонній рух).

Для забезпечення можливості ефективної організації перевезення вантажів, вантажопотоки вивчають різними методами. Потім враховують одержані матеріали у визначенні фактичних значень обсягів перевезень різних видів вантажів. Потужність та структура вантажопотоків, їх представлення у вигляді таблиць та епюр є основою для розробки транспортно-технологічних схем перевезення вантажів.

 

Контрольні запитання.

1 Вантажi та їх класифiкацiя.

2. Класифiкацiя вантажiв за галузевою ознакою.

3. Класифiкацiя вантажiв за умовами перевезень.

4. Класифiкацiя вантажiв по способу виконання навантажувально-розвантажувальних робiт.

5. Класифiкацiя вантажiв за ознакою використання вантажопiдйомностi.

6. Класифiкацiя вантажiв за ознакою ступiня небезпечностi.

7. Класифiкацiя вантажiв за режимом перевезення та зберiгання.

8. Види маркування вантажів.

9. Представлення вантажопотокiв.

 

Література.

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. - К. Выща шк., 1986. - 447 с.

 

ТЕМА 3 “ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ (ВАНТАЖНИХ) ПОТОКІВ”

 

ПЛАН

1.1. Загальна постановка задачі.

1.2. Послідовність вирішення задачі оптимізації вантажопотоків.

1.1. Загальна постановка задачі

Задача оптимізації вантажопотоків вирішується для одного виду вантажу, або для вантажів, що є взаємозамінними. Задачу оптимізації вантажопотоків ще називають задачею оптимального закріплення вантажовідпрвників (ВВ) та вантажоотримувачів (ВО), маючи на увазі, що її вирішення має на меті раціональне закріплення постачальників та споживачів.

В загальному вигляді задача формулюється таким чином.

Існує безліч вантажопостачальників (пункти навантаження - ) та споживачів (пункти розвантаження ) або вантажоотримувачів однорідних (взаємозамінних) вантажів. Відомий обсяг вантажу, що пред'явлений до перевезення кожним із вантажовідправників, та попит кожного вантажоотримувача. Відомі відстані між клієнтами . Необхідно визначити план перевезень вантажу від постачальників до споживачів, який би забезпечував дотримання обмежень на постачання та потребу у вантажі, а також мінімальні транспортні витрати.

Позначимо кількість тонн вантажу, що перевозиться від і-того постачальника до j-того споживача через .

Для спрощення вирішення задачі за критерій оптимальності приймають пробіг рухомого складу.

Необхідно знайти такі значення , які при множенні на відповідну відстань , забезпечать манамальну транспортну роботу . Математично це формулювання можна записати таким виразом:

/ 1 /

При цьому обов'язковими до виконання є такі умови:

а/ попит повинен дорівнювати пропозиції, тобто

/ 2/

б/ вантаж від вантажовідправника (ВВ) повинен бути вивезений повністю, тобто

/ 3 /

в/ попит споживача повинен бути задоволений повністю, тобто

/ 4 /

Розглянута задача є транспортною задачею лінійного програмування, а її модель - закритою, тому що сума обсягів споживання вантажу дорівнює сумі обсягів його виробництва. Моделі з незбалансованим попитом та пропозицією називаються відкритими. Для того, аби для відкритих моделей можна було б використати методи вирішення закритих моделей, до них вводяться умовні споживачі або постачальники, які називаються фіктивними. Після цього задача вирішується для закритої моделі.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1640; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.035 сек.