Бездержавна Україна кінця XVIIІ – початку ХХ ст

1. Які українські землі входили до складу Російської імперії на початку ΧΙΧ

ст.? Слобожанщина, Лівобережжя, Правобережжя, Південь — були єдиною

територіальною цілісністю і називались у народі Наддніпрянщиною або

Наддніпрянською Україною.

2. Коли і в зв’язку з якими подіями в ХІХ ст. було поновлено козацтво в

Україні Війни першого десятиліття ХІХ ст., в яких брала участь Російська

імперія потребували численних військових контингентів. В зв'язку з цим у

1812 р. військове керівництво вирішило “скористатися відомою схильністю

малоросійського народу до військової справи і відродити в ньому ще не

згаслі військові традиції”

3. Хто був засновником Кирило – Мефодіївського товариства? М. Костомаров

4. Яка політична організація і в якому програмному документі ставила за

мету: сторення демократичної федерації християнських слов`янських

республік з центром у Києві? Кирило-Мефодіївське братство

5. Яка організація була створена в 1859р. в Петербурзі , що мала на меті

сприяти розвитку народної освіти , свободі літературного слова ,

поширенню національної ідеї, формуванню національної свідомості? Перша

українська громада

6. Як називався перший український часопис , що почав виходити з 1861р. в

Петербурзі і навколо якого групувався весь громадівський рух ? часопис

«Основа»

7. Хто із українських діячів, емігрувавши за кордон, у Женеві заснував

вільну друкарню і видавав перший за кордоном український політичний

журнал “ ромада” (1878-1882рр.) ? М. Драгоманов

8. Студенти Львівського університету М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я.

оловацький заснували культурно – освітній гурток , який діяв з1830 по

1837рр..Яка його назва ? Руська трійця

9. Яка перша легальна політична українська партія була заснована у

аличині у 1899 р.? Українська соціал-демократична партія

10. Назвіть три напрямки в суспільно – політичному русі Західної України

(друга половина 19ст.) ? загальноросійські політичні течії народників, соціал-

демократів, лібералів та український національний рух.

11. “Ємський акт” – … . — розпорядження російського імператора Олександра

II від 18(30) травня 1876, спрямоване на витіснення української мови з

культурної сфери і обмеження її побутовим вжитком[1] та призвів до

тимчасової дезорганізації українського руху в Наддніпрянщині.

12. Логічним продовженням політики заборони української мови,

започаткований «Емським актом» був… . поряд з національним рухом

розгортався й революційний рух народників.

13. Які українські землі на початку ХІХ ст. входили до складу Австро-

Угорщини? Галичина і Буковина залишилась в австрійській частині –

Цислейтанії, а Закарпаття потрапило до угорської частини – Транслейтанії.

14. Хто стояв на чолі національного руху і національного відродження на

західноукраїнських землях в ХІХ ст.? М. Шашкевич

15. Яка теорія, розроблена М. Драгомановим, стала символом національного

визволення поневолених народів? Теорія національної освіти

16. Перша на східноукраїнських землях українська політична партія – РУП –

була заснована студентами Харківського університету у 1900 р. Назвіть її

основний програмний документ та його автора. «Самостійна Україна» М.

Міхновського

17. На початку ХХ ст. лише одна українська політична партія стояла на

позиціях державницької самостійності України. Назвіть цю партію та її

лідера. Революційна українська партія, Д. Антонович

18. Які українські політичні партії на початку ХХ ст. виступали з ідеєю

автономії України у складі нової демократичної федеративної Росії? Українська

демократична партія, Українська радикальна партія, українська соціал-

демократична робітнича партія, українська партія соціалістів-демократистів.

19. Кому належать поетичні твори: «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і

живим…», які були пронизані національно-визвольним духом? Т. Шевченко

20. Цей твір анонімного автора, написаний у традиціях козацьких літописів,

називають першою політичною історією України, яка у ХІХ ст.

допомагала пробудженню національного відродження. «Історія русів»

21. Назвіть засновників наукової установи – Південно-Західний відділ

Російського географічного товариства (1873 р.), члени якої підготували

фундаментальні видання з українознавства. 17 членів-засновників: М. Бунге, фон Бооль, В. Шульгін, П. Чубинський, В. Беренштам, М. Константинович, М. Яснопольський, О. Русов, П. Житецький, В. Зайончевський, Д. Кравцов, М. Левченко, М. Лисенко, Ф. Вовк, О. Клоссовський.

22. Чому українська козацька старшина не чинила масового опору ліквідації

української автономії на Лівобережжі (кінець ХVІІІ ст.)? Україна знову

потрапила в пастку бездержавності й змушена була пристосовуватися до

життєвих форм, які диктували їй чужі імперії. В Україні царизм здійснював колоніальну політику, намагаючись пе-редусім знищити сліди давньої автономії.

 


Дата добавления: 2016-07-18; просмотров: 1858; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.