Склад декларація безпеки об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки


 

4.1. Загальні відомості про об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки:

- результати ідентифікації із зазначенням найменування та сумарної маси небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта;

- зареєстровані види діяльності, пов’язані з експлуатацією об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки із зазначенням коду згідно з КВЕД;

- вид, номер, дата видачі ліцензій на зареєстровані види діяльності, пов’язаної з експлуатацією об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;

- вид, номер, дата видачі дозволів уповноважених органів виконавчої влади на початок роботи або види діяльності, пов’язаної з експлуатацією об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, передбачених законодавством;

- основний вид виконуваних на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки робіт;

- склад об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки і перелік основних технологічних процесів та регламентів, пов’язаних з небезпечними речовинами;

- умови приймання і зберігання сировини;

- умови зберігання та відвантаження продукції;

- загальна чисельність персоналу та працівників найбільшої зміни об’єкта (об’єктів) під час експлуатації;

- розташування об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки на місцевості та відстань до міста (міст), інших населених пунктів, місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових об’єктів, природоохоронних об’єктів, цивільних об’єктів;

- межі заборонних, охоронних і санітарно-захисних зон.

Додаються:

- нотаріально завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, передбачених законодавством дозволів та ліцензій, а також договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарської діяльності за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки (у разі його укладення);

- план промислового майданчика (генеральний план), його розміри та межі, де розташований об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки;

- перелік підприємств, установ та організацій, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності персоналу;

- перелік населених пунктів або житлових масивів великих міст, що можуть опинитися у небезпечній зоні аварії на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки із зазначенням відстані до них і максимально можливої чисельності населення.

4.2. Заходи щодо забезпечення безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, локалізації і ліквідації наслідків аварій:

- відповідність умов експлуатації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки вимогам норм і правил безпеки із зазначенням найменувань нормативно-правових актів та нормативних документів, якими ці умови встановлюються;

- відомості про систему професійної та протиаварійної підготовки персоналу із зазначенням термінів перевірки знань з питань охорони праці та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки;

- організаційно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки експлуатації об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, у тому числі проведення технічного обслуговування та ремонту, розроблення і дотримання технологічних процесів та регламентів;

- відомості про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки і охорони праці, проведення експертизи (аудиту) безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки, а також проведення та аналізу причин аварійних ситуацій і аварій;

- заходи щодо локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки, у тому числі перелік затверджених планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій, відомості про фінансові та матеріальні ресурси;

- відомості про склад та дислокацію аварійних служб, підрозділів державної пожежної охорони, аварійно-рятувальних та інших формувань;

- відомості про систему оповіщення у разі виникнення аварії на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки з наведенням схеми оповіщення та зазначенням дій персоналу і населення у випадку аварії.

Додаються:

- перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

- нотаріально завірені копії планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій;

- відомості про посаду, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону (факс) посадової особи суб’єкта господарської діяльності, відповідальної за інформування та взаємодію з громадськістю.

4.3. Результати аналізу ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику:

- умови виникнення та розвитку імовірних аварій, перелік факторів і основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварій;

- найменування та сумарна маса небезпечних речовин, що спричиняють аварії;

- розміри імовірних зон дії вражальних факторів;

- стислий опис сценаріїв імовірних аварій з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;

- перелік моделей і методів розрахунку, що застосовуються під час дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

- дані про ступінь небезпеки та рівень ризику, а також про імовірність заподіяння шкоди населенню та довкіллю, очікувані збитки.

4.4.1 Дані про розробника декларації безпеки (у разі розроблення іншим суб’єктом господарської діяльності):

- повна та скорочена назва;

- юридична адреса;

- ідентифікаційний код;

- зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД;

- номер телефону, факсу, електронна адреса.

4.4.2 Розрахунково-пояснювальна частина

Оформлюється згідно з ДСТУ 5008-95 (Документація. Звіти в галузі науки і техніки. Структура та правила оформлення).

Обгрунтування фізико-математичних моделей і методів розрахунку:

- опис методів і моделей, обраних розробником для дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

- обгрунтування обраних фізико-математичних моделей, методів розрахунку та оцінок студеня небезпеки та рівня ризику;

- посилання на видання, де вміщено опис моделей і методів розрахунку;

- природно-кліматичні умови, сейсмічність, грунти, топографічні характеристики місцевості та інші дані, що можуть характеризувати можливі зовнішні впливи природного характеру.

Характеристика небезпечних речовин (наводяться відомості про кожну небезпечну речовину):

- найменування речовини;

- формула (структурна або емпірична), склад;

- фізико-хімічні властивості (молекулярна вага, температура кипіння, густина, агрегатний стан, колір, запах, поріг сприйняття та інші характерні ознаки);

- вибухо- та пожежонебезпечність, токсичність;

- реакційна здатність, корозійна активність;

- вплив на людей та довкілля;

- запобіжні заходи та засоби захисту;

- методи переведення речовини в нешкідливий стан;

- перша допомога потерпілим.

Відомості про технологію:

- принципова технологічна схема із зазначенням основного технологічного обладнання та коротким описом технологічних процесів (регламентів) для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;

- опис систем автоматичного регулювання, блокування, сигналізації, протиаварійного і протипожежного захисту, інших засобів безпеки;

- перелік видів і план розміщення основного технологічного обладнання, в якому наявні небезпечні речовини, для всіх структурних підрозділів і технологічних стадій об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;

- розподіл небезпечних речовин в обладнанні;

- характеристика пунктів керування, а також розміщення персоналу об’єкта (об’єктів), адміністративних і структурних підрозділів із зазначенням середньої чисельності та чисельності найбільшої працюючої зміни.

Аналіз рівня ризику виникнення аварій:

- перелік аварій та аварійних ситуацій, які виникали на об’єкті (тільки для об’єктів, що експлуатуються та/або реконструюються);

- перелік аварій, які виникали на інших аналогічних об’єктах, або аварій, пов’язаних з наявними на об’єкті (об’єктах) небезпечними речовинами;

- аналіз основних причин і факторів виникнення аварій;

- визначення ймовірних причин і факторів, що призводять до виникнення аварій;

- визначення типових-сценаріїв імовірних аварій;

- оцінка кількості небезпечних речовин, що беруть участь в аварії;

- розрахунок імовірних зон дії вражальних факторів;

- визначення об’єктів “турботи” суспільства, які потрапляють у зону дії вражальних факторів і для яких існує ризик негативних наслідків їх впливу;

- оцінка можливих негативних наслідків для визначених об’єктів “турботи” суспільства (кількість потерпілих, ступінь руйнувань, матеріальні втрати, збитки тощо).

Об’єктами “турботи” суспільства, для яких аварії на об’єктах підвищеної небезпеки можуть мати негативні наслідки, вважаються:

- люди (персонал підприємств і населення сіл, селищ, міст);

- матеріальні цінності усіх форм власності;

- об’єкти комунального господарства та забезпечення життєдіяльності;

- культурні цінності;

- природоохоронні об’єкти (парки, заповідники, популяції рідкісних тварин тощо);

- флора та фауна;

- атмосфера;

- водне середовище (ріки, водойми, морська акваторія тощо);

- земля, включаючи грунтові води;

- інші об’єкти впливу.

4.5. Ситуаційний план (графічне зображення у масштабі максимальних зон

можливого ураження для найбільш небезпечних за своїми наслідками

та для найбільш імовірних сценаріїв аварії):

- виробничий майданчик (територія) та межі санітарно-захисної зони об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки;

- міста, населені пункти та житлові масиви;

- місця великого скупчення людей;

- транспортні магістралі;

- природні та природоохоронні об’єкти;

- промислові підприємства (об’єкти);

- інші життєво важливі (важливі для життєдіяльності) об’єкти;

- зони дії вражальних факторів імовірних аварій.

Список використаних джерел:

перелік нормативно-правових актів, нормативних документів, науково-технічних та довідкових видань, що використовувалися для складання декларації безпеки об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки.

4.6. Висновок (узагальнена оцінка ступеня небезпеки та рівня ризику виникнення аварій на об’єкті (об’єктах) підвищеної небезпеки).

Декларацію безпеки склав ________ ________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____ _____________ 200 ___ р.Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 275;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.016 сек.