R підвищення конкурентоспроможності й акціонерної вартості.
Стратегія та інформаційні технології

 

У сучасних умовах багато проблем бізнесу можуть бути вирішені за допомогою інформаційних технологій. Разом з тим на підприємстві, як правило, існує ряд проблем, пов'язаних в основному з відсутністю єдиної корпоративної політики в області інформаційних технологій (ІТ) і стратегії створення корпоративної інформаційно-керуючої системи (КІУС) підприємства в цілому.

Під ІТ-стратегією слід розуміти формалізовану систему підходів, принципів і методів, на основі яких будуть розвиватися всі компоненти КІУС. Метою проекту з розробки ІТ-стратегії є організація інтегрованого корпоративного процесу з розвитку інформаційних технологій для забезпечення їх відповідності основним цілям і напрямам розвитку бізнесу підприємства. Досягнення зазначеної мети дозволить забезпечити:

R вдосконалення системи управління;

R цілеспрямоване планування та впровадження інформаційних технологій;

R орієнтацію інформаційних технологій для вирішення проблем бізнесу;

R створення єдиного інформаційного простору підприємства;

R зниження сукупної вартості володіння інформаційними технологіями (закупівля, розробка, впровадження, навчання, супровід і т. д.);

R скорочення термінів впровадження нових інформаційних технологій, отримання швидких і тиражованих результатів;

R підвищення ефективності використовуваних інформаційних технологій і віддачі від інвестицій в інформатизацію;

R можливість швидко та економічно розширювати інформаційну інфраструктуру в майбутньому;

R підвищення конкурентоспроможності й акціонерної вартості.

Наведемо схему документа, що містить стратегію розвитку інформаційних технологій і включає її основні компоненти.
Мета і призначення стратегії. Розділ ідентифікує основну мету створення документа, його роль в організації робіт з розвитку і використання інформаційних технологій, кваліфікує основні категорії користувачів і їх завдання по розвитку інформатизації.

Роль інформаційних технологій в діяльності підприємства. У розділі визначається роль інформаційних технологій у розвитку бізнесу та організації управління, формулюються завдання інформаційних технологій, що підтримують рішення бізнес-проблем.

Коротка характеристика стану інформатизації. У розділі аналізуються результати аудиту існуючих інформаційних систем, здійснюється їх діагностика на предмет відповідності бізнес-процесам, виявляються функціональні прогалини і недоліки. Дається короткий опис технологічної архітектури і використовуваних програмно-технічних засобів, кваліфікуються користувачі й оцінюється ступінь їхньої задоволеності. Оцінюється рівень кваліфікації персоналу (співробітників ІТ-служби та користувачів) в області інформаційних технологій. Наводяться економічні параметри поточного стану інформатизації.

Аналіз наявних ініціатив та проблемних областей. У розділі проводиться аналіз існуючих планів розвитку і пропонованих проектів в аспекті їх відповідності інформаційним потребам, стратегії розвитку бізнесу та організації управління. На підставі прогалин у покритті інформаційними системами найбільш істотних бізнес-процесів оцінюється ступінь відповідності існуючої системи управління розвитком та використанням інформаційних технологій основним вимогам розвитку бізнесу.

Оцінка готовності до змін. У розділі дається аналіз готовності керівництва підприємства і структурних підрозділів до впровадження нових або модифікації існуючих інформаційних систем і пов'язаних з цим організаційних змін, оцінюється необхідність реорганізації системи управління та бізнес-процесів, наявні для проведення перерахованих робіт ресурси.

Основні напрями розвитку інформатизації. У розділі визначається загальна картина майбутнього стану інформаційних технологій підприємства, здійснюється ідентифікація і деталізація основних напрямків розвитку інформатизації з урахуванням необхідності їх узгодження з корпоративною стратегією, вказується пріоритетність напрямків з точки зору загальної стратегії розвитку бізнесу та організації управління.

Портфель інвестиційних проектів з розвитку інформатизації. Формується перелік конкретних проектів за основними напрямками розвитку інформатизації, здійснюється вибір основних системних рішень по їх реалізації. Формується поетапний план розвитку інформатизації на необхідний період.

Очікувані результати. Формується перелік очікуваних результатів від реалізації портфеля вибраних проектів, прогнозується оцінка їх впливу на основні показники діяльності підприємства.

Оцінка необхідних ресурсів. У розділі дається оцінка термінів і вартості реалізації обраних проектів в залежності від організації їх розробки і впровадження (внутрішніми силами, із залученням зовнішніх виконавців, шляхом вибору генерального системного інтегратора в якості стратегічного партнера і т. п.).

Вимоги до організації робіт з розвитку інформатизації. Пропонується організаційна модель розвитку інформаційних технологій, що включає ролі і функції керівництва підприємства, його структурних підрозділів, що залучаються в процес розвитку інформатизації. Визначаються основні принципи управління процесом розвитку та контролю за відповідністю отриманих результатів очікуваним.

Стратегія перехідного періоду. У розділі наводиться аналіз ризиків, пов'язаних з реалізацією проектів. Визначаються основні методи прийняття керуючих рішень, а також основні віхи перехідного періоду.

На сьогоднішній день існують на підприємстві інформаційні технології здатні допомогти у вирішенні таких завдань:

r досягнення цілей організації;

r управління ризиками;


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1482; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.