Права та обов'язки роботодавця як страхувальника

Роботодавець як страхувальник має право:

1) брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків;

2) вимагати від Фонду соціального страхування від нещасних випадків виконання обов'язків Фонду щодо організації профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та соціального захисту потерпілих;

3) оскаржувати рішення працівників Фонду соціального страхування від нещасних випадків у спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду та при її робочих органах;

5) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі в суді.

Роботодавець як страхувальник зобов'язаний:

3) інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду:

а) про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на підприємстві;

б) про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для переведення його до відповідного класу професійного ризику;

4) подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий календарний рік;

5) безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду;

6) повідомляти працівникам підприємства адресу та номери телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а також лікувально-профілактичних закладів та лікарів, які за угодами з цим Фондом обслуговують підприємство;

7) подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

Порядок і строки подання відомостей, передбачених Законом, визначаються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

СПСИОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна література

1. Охорона праці : Навч. посібник / Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. – 4-те вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2011. – 540 с.

2. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2009. – 395 с.

3. Охорона праці : Навч. посіб. / З. М. Яремко, С. В. Тимощук, О. І. Третяк, Р. М. Ковтун; за ред. проф. З. М. Яремка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

4. Сулла М.Б. Охрана труда : Учебное пособие для педагогических институтов. – М. : Просвещение, 1989. – 272с.

5. Бедрій Я. І., Дещинський Ю. Л., Мурін О. С. Основи охорони праці : Навч. посібник. 3-тє вид. переробл. і доп. – Львів : „Магнолія плюс”, 2004. – 240 с.

6. Керб Л. П. Основи охорони праці : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2005. – 215 с.

7. Основи охорони праці : Навч. посібник / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г.Валенко та ін.; за ред. проф. В. В. Березуцького. – Х. : Факт, 2011. – 480с.

8. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников – Львів : Афіша, 1999. – 348 с.

9. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К. : Університет «Україна», 2009. – 295 с.

10. Законодавство України з охорони праці.

Додаткова література

1. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

2. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів : „Тріада плюс”, 2011. – 436 с.

3. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007. ‑ 227с.

4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

5. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

 

 


 

 

 


Дата добавления: 2020-03-17; просмотров: 416; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.