Загальні характеристики організації

Суть організації як об'єкта управління.

Організація складає основу світу менеджерів, вона є причиною, що обумовлює існування менеджменту. Деяка група повинна відповідати декільком обов'язковим вимогам, щоб вважатися організацією. До них відносяться:

- Наявність принаймні двох людей, які вважають себе частиною цієї групи.

- Наявність принаймні однієї мети (тобто бажаного кінцевого стану або результату), яку приймають як загальну всі члени цієї групи.

- Наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягти значимої для усіх мети.

З'єднавши в одне ціле ці характеристики, ми отримуємо важливе визначення:

«Організація, на думку одного з класиків менеджменту Ч. Барнарда, —це гурт людей, діяльність яких свідомо ко­ординується для, досягнення спільної мети». Таке пояснен­ня цього поняття правильне не просто для організації, а для фор­мальної організації з її визначеною місією, цілями. Існують також неформальні організаціїгурти, що виникають стихійно і керуються груповими емоціями. Якщо організація має не од­ну, а кілька взаємопов'язаних цілей, її називають складною.

Поняття «організація» походить від давньогрецького сло­ва «органон», що означає знаряддя, або інструмент. Від ньо­го ж пішло поняття «орган», а згодом, як похідні — «організм» і «організація». Виросла організація із людських потреб в ко­операції особистих зусиль в зв'язку з наявністю певних фізич­них, біологічних, психологічних і соціальних обмежень.

За висловом В.І. Терещенка, під організацією розуміється структура, кістяк, в рамках якого здійснюються певні заходи.

Поняття «організація» має й інші означення:

· Організаціяце складова менеджменту, яка полягає у вирішенні питань формування структури; організаційна взаємодіяце ті формальні відносини, які існують між окре­мими позиціями менеджменту.

· Організаціяцілісна система, множина людей і ре­сурсів, створена таким чином, щоб люди, які працюють в ній, цілеспрямовано досягали поставлених перед ними спільних завдань.

· Організацієютакож називають окреме підприємство як ви­робничу одиницю, що являє собою цілісний організм.

Загальні характеристики організації

До загальних характеристик організації належать:

1) ресурси — люди, капітал, матеріали, технологія і інфор­мація;

2) залежність від зовнішнього середовища;

3) горизонтальний розподіл праці;

4) наявність структурних підрозділів;

5) вертикальний розподіл праці;

6) необхідність управління.

«Організації існують лише з однієї причини: щоб допомогти людям зробити те, що поодинці кожному було б не під силу» (Р. Уотермен).

Організації оточують людину протягом усього її життя. Це дитячі садки, навчальні заклади, підприємства, установи. Організаціївиробляють продукцію і послуги, споживаючи які людство живе і розвивається, визначають умови життя в суспільстві й контролюють дотримання їх, дають можливість виражати й реалізовувати власні погляди та інтереси. Якщо розглядати організацію як бстрактне поняття, то вона являє собою об'єднання людей, які спільно працюють для досягнення певної мети.

«Керівництво людьми здійснюється тоді, коли люди, які мають певні мотиви й мету в конкуренції та боротьбі з іншими, мобілізують інституційні, політичні, психологічні та інші ресурси, щоб спонукати, залучати й задовольняти мотиви послідовників» (Джеймс Макгрегор Беріс).


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1272; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.021 сек.