Фауна, занесенная в Красную книгу Республики Беларусь
Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь
I КАТЭГОРЫЯ (CR) Найвышэйшай нацыянальнай прыродаахоўнай значнасці, уключае таксоны, якія маюць вельмі малую колькасць. Атрад Сокалападобные-Falconiformes Вялікі арлец -Aguila clanga Арол маркут -Aguila chrysaetos Сокал падарожнік-Falco peregrinus Арол карлік -Hieraaetus pennantus Атрад Ржанкападобныя –Charadriiformes Палянік-Burhinus oedicnemus Атрад Ракшападобныя-Coraciiformes Сіні сіваграк- Сoracias garrulus Атрад Гусепадобныя-Anseriformes Белавокі нырок- Aythya nyroca   Атрад Драпежныя-Carnivora Еурапейская норка-Mustela lutreola
II КАТЭГОРЫЯ (ЕN) Уключае таксоны, якія ў сучасны момант не знаходзяцца пад прамой пагрозай знікнення на тэрыторыі краіны, але маюць неспрыяльны міжнародны або еўрапейскі ахоўны статус, маюць малую колькасць, тэндэнцыю да няўхільнага скарачэння колькасці. Атрад Ржанкападобныя –Charadriiformes Дубальт-Gallinago media Малая крычка-Sterna albifrons Атрад Совападобныя-Strigiformes Сіпуха-Tyto alba Пугач-Bubo bubo Барадатая кугакаука-Strix nebulosa Атрад Гагарападобныя-Gaviiformes Чорнаваллевы гагач-Gavia arctica Атрад Аістападобныя-Ciconiformes Чапля-лазянік-Іxobrychus minutus Атрад Гусепадобныя-Anseriformes Савук-луток-Mergellus albellus Дауганосы савук-Mergellus serrator Атрад Сокалападобныя -Falconiformes Чырвоны каршун-Milvus milvus Арлан-белахвост-Haliaeetus albicilla Арол-вужаед-Circaetus gallicus Скапа-Pandion haliaetus Атрад Курападобныя-Galliformes Пардва-Lagopus lagopus Атрад Вераб’інападобныя-Passeriformes Вяртлявая чаротаука-Acrocephalus paludicola Чарналобы грычун-Lanius minor Садовая стрынатка-Embriza hortulata Атрад Рукакрылыя-Chiroptera Сажалкавая начніца-Myotys dasycheme Еурапейская шыракавушка-Barbastella barbastellus Атрад Парнакапытныя-Artiodactila Еурапейскі зубр-Bison bonasus Атрад Драпежныя-Carnivora Еурапейская рысь-Lynx lynx Буры мядзведзь-Ursus arctos    
III КАТЭГОРЫЯ (VU) Уключае таксоны, якія не знаходзяцца пад пагрозай прамога знікнення, але падлягаюць рызыцы вымірання ў перспектыве з нагоды морфафізіялагічных, або паводзінскіх акалічнасцей. Атрад Аістападобныя-Ciconiformes Чапля-бугай-Botaurus stellaris Вялікая белая чапля-Egretta alba Чорны бусел-Сiconia alba Атрад Гусепадобныя-Anseriformes Качка-шылахвостка-Anas acuta Вялікі савук-Mergus merganser Атрад Сокалападобныя-Falconiformes Чорны каршун-Milvus migrans Палявы лунь-Сircus cyaneus Малы арлец-Aquila pomarina Сокал-пустальга-Falco tinnunculus Сокал-дрымлюк-Falco columbarius Атрад Рукакрылыя- Chiroptera Начніца Брандта-Myotys brandti Малая вячэрніца-Nyctalus leisleri Пауночны кажанок-Eptesicus nilssoni Атрад Грызуны-Rodentia Соня-палчок-Myoxis glis Садовая соня-Eliomys quercinus Звычайная палятуха-Pteromys volans Рабы суслік-Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Звычайны хамяк-Cricetus cricetus Атрад Драпежныя-Carnivora Барсук-Meles meles    
IV КАТЭГОРЫЯ (NT) Аб’ядноувае таксоны, якія не належаць да трох папярэдніх катэгорый, але блізкія да іх з прычыны таго, што маюць неспрыяльныя тэндэнцыі на прылеглых тэрыторыях і іх становішча залежыць ад пэўных мер аховы. Атрад Вераб’інападобныя-Passeriformes Палявы свірстун-Anthus campestris Валасяніца-белашыйка-Ficedula albicollis Вусатая сініца-Parus biarmicus Атрад Дзятлападобныя Беласпінны дзяцел-Dendrocopos leucotus Жоутагалавы дзяцел-Picoides tridactylus Атрад Совападобныя-Strigiformes Соука-сплюшка-Otus scops Сава балотная-Asio flammeus Атрад Ржанкападобныя –Charadriiformes Шызая чайка-Larus canus Белашчокая рыбачка-Chlidonias hybridus Атрад Коурападобныя-Podicipediformes Шэрашчокая коура-Podiceps grisegena Атрад Аістападобныя-Ciconiformes Чапля-кваква-Nycticorax Nycticorax Атрад Гусепадобныя-Anseriformes Гусь-піскулька-Anser erythropus Шэрая гусь-Anser Anser Атрад Сокалападобныя-Falconiformes Сокал-кабец-Falco subbuteo Атрад Рукакрылыя-Chiroptera Начніца Натэрэра- Myotys nattereri Атрад Грызуны-Rodentia Арэшнікавая соня-Muscardinus avellanarius  

 

 


Приложение 1 к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «09» июня 2004 № 14   СПИСОК редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь  
№ по порядку Название видов диких животных
на русском языке на латинском языке на белорусском языке
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС ПИЯВКИ HIRUDINEA
Отряд Бесхоботные пиявки Arhynchobdellida
1. Медицинская пиявка Hirudo medicinalis Медычная п'яўка
КЛАСС РАКООБРАЗНЫЕ CRUSTACEA
Отряд Веслоногие Copepoda
2. Длиннохвостый лимнокаланус Limnocalanus macrurus Доўгахвосты лiмнакалянус
3. Озерная эвритемора Eurytemora lacustris Азëрная эўрытэмора
Отряд Мизиды Mysidacea
4. Реликтовая мизида Mysis relicta Loven Рэлiктавая мiзiда
    Отряд Бокоплавы Amphipoda  
5. Родственная понтопорея Pontoporea affinis Роднастная пантапарэя
6. Бокоплав Палласа Pallassiola quadrispinosa Бакаплаў Паласа
Отряд Десятиногие Decapoda
7. Широкопалый рак Astacus astacus Шыракапальцы рак
КЛАСС ЖАБРОНОГИЕ BRANCHIOPODA
Отряд Голые жаброноги Anostraca
8. Дрепаносурус ханкои Drepanosurus hankoi Дрэпанасурус ханкоi
9. Сифонофанес грубии Siphonophanes grubii Сiфанафанес грубii
10. Хироцефалюс жозефина Chirocephalus josephina Хiрацефалюс жазефiна
11. Хироцефалюс шадини Chirocephalus shadini Хiрацефалюс шадзiнi
№ по порядку Название видов диких животных
  на русском языке на латинском языке на белорусском языке
КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ ARACHNIDA
Отряд Пауки Araneae
12. Большой сплавной паук, или доломедес Dolomedes plantarius Вялiкi сплаýны павук, або даламедас
КЛАСС ДВУПАРНОНОГИЕ МНОГОНОЖКИ DIPLOPODA
Отряд многоножки-броненосцы Oniscomorpha
13. Связанныйброненосец Glomeris connexa Звязаны браняносец
КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA
Отряд Поденки Ephemeroptera
14. Щитовиднаяподенка Prosopistoma foliaceum Шчытападобны аýсянiк
Отряд Стрекозы Odonata
15. Сибирская лютка Брауэра Sympecma annulata braueri Сiбiрская лютка Брауэра
16. Зеленоватая стрелка Coenagrion armatum Зеленаватая стрэлка
17. Красивая нехаления Nehalennia speciosa Прыгожая нехаленiя
18. Рогатый дедка Ophiogomphus cecilia Рагаты дзедка
19. Кольчатыйбулавобрюх, или кордулегастер Cordulegaster boltonii Кольчаты булавабрух, або кардулегастэр
20. Дозорщик-повелитель Anax imperator Дазоршчык-ýладар
21. Беловолосоекоромысло Brachytron pratense Белавалосае каромысла
22. Зеленоекоромысло Aeschna viridis Зялёны каромысел
Отряд Прямокрылые Orthoptera
23. Короткокрылый мечник Conocephalus dorsalis Кароткакрылы мечнiк
24. Обыкновенный мечник Conocephalus discolor Звычайны мечнiк
25. Непарный зеленчук Chrysochraon dispar Няпарны зелянчук
Отряд Полужесткокрылые Heteroptera
26. Сфагновая водомерка Gerris sphagnetorum Сфагнавы вадамер
Отряд Жесткокрылые Coleoptera
27. Песчаный скакун, или аренария Cicindela arenaria viennensis Пясчаны скакун, або арэнарыя
28. Пахучий красотел Calosoma sycophanta Пахучы красацел
29. Бронзовый (малый) красотел Calosoma inquisitor Бронзавы (малы) красацел
30. Красотел исследователь Calosoma investigator Красацел даследчык
31. Решетчатая жужелица Carabus cancellatus Рашэцiсты жужаль
№ по порядку Название видов диких животных
  на русском языке на латинском языке на белорусском языке
32. Жужелица Менетрие Carabus menetriesi Жужаль Менетрые
33. Золотистоямчатая жужелица Carabus clathratus Залацiстаямчаты жужаль
34. Блестящая жужелица, или жужелица нитенс Carabus nitens Блiскучы жужаль, або жужаль нiтэнс
35. Фиолетовая жужелица Carabus violaceus Фiялетавы жужаль
36. Шагреневая жужелица Carabus coriaceus Шчыгрынавы жужаль
37. Путаная жужелица, или интрикатус Carabus intricatus Блытаны жужаль,або інтрыкатус
38. Ребристый слизнеед Chlaenius costulatus Рабрысты слiзняед
39. Бороздчатый слизнеед Chlaenius sulcicollis Баразнаваты слiзняед
40. Четырехбороздчатый слизнеед Chlaenius quadrisulcatus Чатырохбаразнаваты слiзняед
41. Широчайший плавунец Dytiscus latissimus Шырачэнны плывунец
42. Двухполосныйповодень Graphoderus bilineatus Двухпалосны повадзень
43. Неизвестныйильник Rhantus incognitus Невядомы глейнiк
44. Весеннийнавозник Geotrupes vernalis Веснавы гнаявiк
45. Отшельник, или восковик-отшельник Osmoderma eremita Пустэльнiк, або васкавік-пустэльнiк
46. Жук-олень Lucanus cervus Жук-алень
47. Волосатый стафилин Emus hirtus Валасаты стафiлiн
48. Большой дубовыйусач Cerambyx cerdo Вялiкi дубовы вусач
49. Оливковый листоед Gonioctena olivacea Алiўкавы лiстаед
50. Асклепиевыйлистоед Chrysochus asclepiadeus Асклепiявы лiстаед
Отряд Чешуекрылые Lepidoptera
51. Малый ночной павлиний глаз, или малая павлиноглазка Eudia pavonia Малое начное паýлiнава вока, або малая паýлiнавочка
52. Малиновая орденская лента, или пурпурная ленточница Cаtocala sponsa Малiнавая ордэнская стужка, пурпурная стужачнiца
53. Малая дубовая орденская лента, или малая дубовая ленточница Catocala promissa Малая дубовая ордэнская стужка, або малая дубовая стужачніца
54. Кровохлебковая металловидка Plusia zosimi Крывасмокавая металавідка
55. Медведица геба Ammobiota hebe Мядзведзiца Геба  
  на русском языке на латинском языке на белорусском языке
56. Медведица-хозяйка, или медведица большая Pericallia matronula Мядзведзiца-гаспадыня, або вялiкая мядзведзiца
57. Бражник прозерпина Proserpinus proserpina Бражнiк празерпiна
58. Стрельчатая пяденица Gagitodes sagittata Стрэлкавы пядзенік
59. Красиваяпяденица Chariaspilates formosaria Прыгожы пядзенік
60. Голубоватаямногоглазка Lycaena helle Блакiтнаватая мнагавочка
61. Голубянка алькон Maculinea alcon Блакiтнiца алькон
62. Голубянка аркас, или черноватая Maculinea nausithous Блакiтнiцааркас, абочарнаватая
63. Голубянка телей Maculinea teleius Блакiтнiца цялей
64. Голубянка алексис Glaucopsyche alexis Блакiтнiца алексiс
65. Бархатница ахине,или краеглазка придорожная Lopinga achine Аксамiтнiца ахiнэ, або краявочка прыдарожная
66. Чернушка эфиопка Erebia aethiops Чарнушка эфіопка
67. Мнемозина, или черныйаполлон Parnassius mnemosine Мнемазiна, або чорны апалон
68. Зеринтия обыкновенная, или поликсена Zerynthia polyxena Зярынція звычайная, або палiксена
69. Альпийская перламутровка Clossiana thore Альпiйская перламутраўка
70. Большая шашечница, или матурна Euphydryas maturna Вялікая шашачніца, або матурна
71. Торфяниковаяжелтушка Colias palaeno Тарфянiкавая жаутушка
72. Сенница эдипп Coenonympha oedippus Сенніца эдып
73. Бархатница петербургская Lasiommata petropolitana Аксамітніца пецярбургская
74. Бархатница юта, или тундровыйсатир Oeneis jutta Аксамiтнiца юта, або тундравы сатыр
75. Шашечница бритомартида, или Ассмана Melitaea britomartis Шашачніца брытамартыда, або Асмана
76. Перламутровка фригга Clossiana frigga Перламутраука фрыга
77. Голубянка эроидес Polyommatus eroides Блакiтнiца эроiдэс
Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera
78. Обыкновенная пчела - плотник Xylocopa valga Звычайная пчала - цясляр
79. Шмель моховой Bombus muscorum Чмель мохавы
80. Шмель Шрэнка Bombus schrenckii Чмель Шрэнка
81. Муравей-амазонка Polyergus rufescens Мурашка-амазонка
№ по порядку Название видов диких животных
  на русском языке на латинском языке на белорусском языке
82. Муравей Форшлюнда Formica forsslundi Мурашка Форшлюнда
83. Тапинома неясная, или муравей темный Tapinoma ambiguum Тапiнома няясная, або мураш цемны
КЛАСС ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ BIVALVIA
Отряд перловицеподобные Unionida
84. Толстая (овальная) перловица Unio crassus Тоўстая (авальная) перламутраўка
85. Узкая беззубка Pseudanodonta complanata Вузкая бяззубка
ПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КЛАСС МИНОГИ PETROMYZONTES (СEPHALASPIDOMORPHI)
Отряд Миногообразные Petromyzontiformes
86. Речная минога Lampetra fluviatilis Рачная мiнога
КЛАСС КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEICHTHYES
Отряд Осетрообразные Acipenseriformes
87. Стерлядь Acipenser ruthenus Сцерлядзь
Отряд Лососеобразные Salmoniformes
88. Атлантический лосось, семга Salmo salar Ласось, семга
89. Обыкновенная кумжа Salmo trutta Звычайная кумжа
90. Ручьевая форель Salmo trutta trutta morpha fario Стронга ручаёвая
91. Европейский хариус Thymallus thymallus Лiпень
92. Европейская корюшка, снеток Osmerus eperlanus Корушка, стынка
93. Европейская ряпушка Coregonus albula Сялява
Отряд Карпообразные Cypriniformes
94. Усач Barbus barbus Вусач
95. Обыкновенный рыбец Vimba vimba Рыбец
96. Обыкновенный подуст Chondrostoma nasus Падуст  
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA
Отряд Хвостатые Caudata (=Urodela)
97. Гребенчатый тритон Triturus cristatus Грабенчаты трытон
Отряд Бесхвостые Anura
98. Камышевая жаба Bufo calamita Чаротавая рапуха
КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ REPTILIA
Отряд Черепахи Testudines
99. Болотная черепаха Emys orbicularis Балотная чарапаха
Отряд чешуйчатые Squamata
100. Медянка Coronella austriaca Мядзянка
КЛАСС ПТИЦЫ AVES
Отряд Гагарообразные Gaviiformes
101. Чернозобая гагара Gavia arctica Чорнаваллёвы гагач
Отряд Поганкообразные Podicipediformes
102. Серощекая поганка Podiceps grisegena Шэрашчокая коўра
Отряд Аистообразные Ciconiiformes
103. Большая выпь Botaurus stellaris Чапля-бугай
104. Малая выпь Ixobrychus minutus Чапля-лазянік
105. Кваква Nycticorax nycticorax Чапля-кваква
106. Большая белая цапля Egretta alba Вялікая белая чапля
107. Черный аист Ciconia nigra Чорны бусел
Отряд Гусеобразные Anseriformes
108. Гусь-пискулька Anser erythropus Гусь-піскулька
109. Серый гусь Anser anser Шэрая гусь
110. Шилохвость Anas acuta Качка-шылахвостка
111. Белоглазая чернеть Aythya nyroca Белавокі нырок
112. Луток Mergellus albellus Савук-луток
113. Длинноносый крохаль Mergus serrator Даўганосы савук
114. Большой крохаль Mergus merganser Вялікі савук
Отряд Соколообразные Falconiformes
115. Черный коршун Milvus migrans Чорны каршун
116. Красный коршун Milvus milvus Чырвоны каршун
117. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Арлан-белахвост
118. Змееяд Circaetus gallicus Арол-вужаед
119. Полевой лунь Circus cyaneus Палявы лунь
120. Малый подорлик Aquila pomarina Малы арлец
121. Большой подорлик Aquila clanga Вялікі арлец
122. Беркут Aquila chrysaetos Арол-маркут
123. Орел-карлик Hieraaetus pennatus Арол-карлік
124. Скопа Pandion haliaetus Скапа
125. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Сокал-пустальга
126. Кобчик Falco vespertinus Сокал-шулёнак
127. Дербник Falco columbarius Сокал-дрымлюк
128. Чеглок Falco subbuteo Сокал-кабец
129. Сапсан Falco peregrinus Сокал-падарожнік
Отряд Курообразные Galliformes
130. Белая куропатка Lagopus lagopus Пардва
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
131. Малый погоныш Porzana parva Малы пагоніч
132. Коростель Crex crex Драч (дзяргач)
133. Серый журавль Grus grus Шэры журавель
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
134. Кулик-сорока Haematopus ostralegus Крывок
135. Авдотка Burhinus oedicnemus Палянік
136. Галстучник Charadrius hiaticula Вялікі зуёк
137. Золотистая ржанка Pluvialis apricaria Залацістая сеўка
138. Турухтан Philomachus pugnax Баталён
139. Гаршнеп Lymnocryptes minimus Стучок
140. Дупель Gallinago media Дубальт
141. Большой веретенник Limosa limosa Вялікі грыцук
142. Средний кроншнеп Numenius phaeopus Сярэдні кулён
143. Большой кроншнеп Numenius arquata Вялікі кулён
144. Поручейник Tringa stagnatilis Кулік-паручайнік
145. Большой улит Tringa nebularia Кулік-селянец
146. Мородунка Xenus cinereus Кулік-марадунка
147. Малая чайка Larus minutus Малая чайка
148. Сизая чайка Larus canus Шызая чайка
149. Малая крачка Sterna albifrons Малая крычка
150. Белощекая крачка Chlidonias hybridus Белашчокая рыбачка
Отряд Совообразные Strigiformes
151. Сипуха Tyto alba Сіпуха
152. Сплюшка Otus scops Соўка-сплюшка
153. Филин Bubo bubo Пугач
154. Воробьиный сыч Glaucidium passerinum Вераб’іны сычык
155. Домовый сыч Athene noctua Сыч-сіпель
156. Длиннохвостая неясыть Strix uralensis Даўгахвостая кугакаўка
157. Бородатая неясыть Strix nebulosa Барадатая кугакаўка
158. Болотная сова Asio flammeus Сава балотная
Отряд Ракшеобразные Coraciiformes
159. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Звычайны зiмародак
160. Золотистая щурка Merops apiaster Шчурка-пчалаедка
161. Сизоворонка Coracias garrulus Сiнi сiваграк
Отряд Дятлообразные Piciformes
162. Зеленый дятел Picus viridis Зялёная жаўна
163. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Беласпiнны дзяцел
164. Трехпалый дятел Picoides tridactylus Жоўтагаловы дзяцел
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
165. Хохлатый жаворонок Galerida cristata Жаўрук-смяцюх
166. Полевой конек Anthus campestris Палявы свiрстун
167. Вертлявая камышевка Acrocephalus paludicola Вяртлявая чаротаўка
168. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Валасянiца-белашыйка
169. Усатая синица Panurus biarmicus Вусатая сiнiца
170. Белая лазоревка Parus cyanus Белая сiнiца (князёк)
171. Чернолобый сорокопут Lanius minor Чарналобы грычун
172. Садовая овсянка Emberiza hortulana Садовая стрынатка
КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA
Отряд Рукокрылые Chiroptera
173. Прудовая ночница Myotis dasycneme Сажалкавая начніца
174. Ночница Наттерера, или реснитчатая Myotis nattereri Начніца Натэрэра, або раснічастая
175. Ночница Брандта Myotis brandti Начніца Брандта
176. Европейская широкоушка Barbastella barbastellus Еўрапейская шыракавушка
177. Малая вечерница Nyctalus leisleri Малая вячэрніца
178. Северный кожанок Eptesicus nilssoni Паўночны кажанок
Отряд Грызуны Rodentia
179. Соня-полчок Myoxis glis Соня-палчок
180. Садовая соня Eliomys quercinus Садовая соня
181. Орешниковая соня Muscardinus avellanarius Арэшнікавая соня
182. Обыкновенная летяга Pteromys volans Звычайная палятуха
183. Крапчатый суслик Spermophilus suslicus (Citellus suslicus) Рабы суслік
184. Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus Звычайны хамяк
Отряд Парнокопытные Artiodactyla
185. Европейский зубр Bison bonasus Еўрапейскі зубр
Отряд Хищные Carnivora
186. Европейская рысь Lynx lynx Еўрапейская рысь
187. Бурый медведь Ursus arctos Буры мядзведзь
188. Барсук Meles meles Барсук
189. Европейская норка Mustela lutreola Еўрапейская норка
         

 


3. Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в Беларуси.

Усиливающиеся тенденции сокращения биологического разнообразия и возможностей устойчивого (неистощительного) использования природных биологических ресурсов во многих частях Земного шара вынуждают людей всех стран совместно искать пути предотвращения обеднения природных экосистем, частью которых мы все тоже являемся. В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро высшие руководители более чем 100 стран, в том числе и Республики Беларусь, подписали Конвенцию о биологическом разнообразии, подтверждающую стремление и готовность народов этих стран предпринимать активные действия с целью сохранения естественного природного разнообразия. Республика Беларусь ратифицировала эту конвенцию. В соответствии со статьей 6 Конвенции учеными Национальной Академии наук Беларуси и других ведущих научных учреждений, совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и при участии других министерств и организаций, деятельность которых связана с изучением, сохранением и использованием объектов растительного и животного мира или определяет воздействие на среду их обитания, разработана Национальная стратегия и план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь.

Данный документ одобрен правительством (Постановление Совета Министров N 789 от 26.06.97 г.) и на ближайшие годы должен стать основополагающим руководством в осуществлении практических шагов по пути сохранения биологического разнообразия нашей страны в интересах настоящего и будущих поколений.

 


Дата добавления: 2016-07-05; просмотров: 2424; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.039 сек.